Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Wybory do rad osiedli 2014<<

2014-09-09
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-28

Wybory do rad osiedli - 16 listopada 2014 r.

Rada Miejska w Łodzi w dniu 27 sierpnia 2014 r. zarządziła wybory do 36 rad osiedli V kadencji.

Data wyborów została wyznaczona na dzień 16 listopada 2014 r.

Kalendarz wyborczy (terminy czynności wyborczych) >>>

Podstawa prawna przeprowadzenia wyborów

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla, stanowiące załączniki Nr 3 do statutów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. od numeru XCI/1892/14 do numeru XCI/1927/14 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli ( 36 uchwał).
Uchwała Nr LVII/1100/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach obowiązujących, zmienionej uchwałami: Nr LXII/1170/06 z dnia 1 lutego 2006 r., Nr IV/63/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. oraz XC/1887/14 z dnia 3 lipca 2014 r.
Wybory przeprowadzają Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi oraz obwodowe komisje do spraw wyborów rady osiedla. Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi powołuje Rada Miejska w Łodzi.

Obsługę wyborów zapewniają powołane w Urzędzie Miasta Łodzi Zespoły ds. obsługi wyborów, które obsługują wybory do następujących Rad Osiedli:

Bałuty: Bałuty-Centrum, Bałuty-Doły, Bałuty Zachodnie, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Radogoszcz, Teofilów-Wielkopolska i Wzniesień Łódzkich;
Górna: Nad Nerem, Ruda, Chojny, Rokicie, Górniak, Piastów-Kurak, Chojny-Dąbrowa i Wiskitno;
Polesie: Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Retkinia Zachód-Smulsko, Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny i im. Józefa Montwiłła-Mireckiego;
Śródmieście: Katedralna i Śródmieście-Wschód;
Widzew: Dolina Łódki, Nowosolna, Mileszki, Olechów-Janów, Zarzew, Stary Widzew, Stoki, Andrzejów, Widzew-Wschód i Nr 33.

W 36 osiedlach wybranych zostanie 624 członków rad osiedli. W skład rady osiedla wchodzi 15 lub 21 członków.

Rady Osiedli, w których skład wchodzi 15 członków: Bałuty Zachodnie, Dolina Łódki, Łagiewniki, Julianów-Marysin-Rogi, Nad Nerem, Wzniesień Łódzkich, Ruda, Rokicie, Wiskitno, Złotno, Lublinek-Pienista, Zdrowie-Mania, Koziny, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Śródmieście -Wschód, Górniak, Nr 33, Nowosolna, Mileszki, Olechów-Janów, Stoki i Andrzejów;

Rady Osiedli, w których skład wchodzi 21 członków: Bałuty-Doły, Radogoszcz, Bałuty -Centrum, Teofilów-Wielkopolska, Chojny, Zarzew, Piastów-Kurak, Chojny-Dąbrowa, Karolew -Retkinia Wschód, Retkinia Zachód-Smulsko, Stare Polesie, Katedralna, Stary Widzew i Widzew -Wschód.

Wykaz numerów i siedzib Obwodowych Komisji do spraw Wyborów Rad Osiedli >>>

Wykaz okręgów i obwodów głosowania w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Wykaz ulic i numerów adresowych w podziale na 36 rad osiedli >>>

Geografia wyborcza

Oznaczenie granic osiedli, liczby wybieranych członków rady osiedla, numerów okręgów wyborczych, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresy lokali wyborczych zostaną ogłoszone do 1 października 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.

Zgłaszanie kandydatów na członków rad osiedli

Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady osiedla przysługuje wyborcom.

Kandydaci na członków rady osiedla zgłaszani są w formie list kandydatów.

Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.

Listy kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się do właściwego zespołu ds. obsługi wyborów.

Zgłaszając listę kandydatów na członków rady osiedla należy podać ich imiona i nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania. Do zgłoszonej listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie każdego z nich o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych, o których wyżej mowa, dla potrzeb wyborczych.

Zgłaszający listę i kandydaci mogą wnosić o oznaczenie listy oraz poszczególnych kandydatur na zgłoszonej liście nazwą lub skrótem nazwy organizacji popierającej ich kandydaturę. Poparcie listy jak i indywidualnego kandydata musi być udokumentowane oświadczeniem tej organizacji.

Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

Zgłoszona lista kandydatów na członków rady osiedla musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkałych w osiedlu, nie kandydujących w wyborach.

Wyborca, podpisując listę kandydatów, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa podpis.

Uprawnionymi do zgłoszenia listy kandydatów są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali listę kandydatów na członków rady.

Obwodowe Komisje do spraw Wyborów Rad Osiedli

Obwodową Komisję do spraw Wyborów Rady Osiedla, zwaną dalej Komisją, powołuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem głosowania. W skład komisji wchodzi 6 osób, w tym:

 1. 1 osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Łodzi spośród:
  1. pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych,
  2. oddelegowanych pracowników instytucji, w których siedzibach zlokalizowane są komisje,
  3. osób posiadających prawo wybierania do Rady Miejskiej w Łodzi,
 2. 5 osób zgłoszonych przez osoby uprawnione do zgłoszenia poszczególnych list kandydatów na członków danej rady osiedla.
Osoby uprawnione do zgłoszenia listy kandydatów na członków rady osiedla mogą zgłosić po jednym kandydacie do składu osobowego każdej komisji.

Kandydatów do komisji zgłasza się do właściwego zespołu ds. obsługi wyborów najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów.

W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby uprawnione do zgłaszania listy kandydatów na członków wybieranej rady osiedla, kandydaci na członków rady osiedla oraz osoby zgłoszone na mężów zaufania.

W skład komisji wchodzi 6 osób.

Osoby uprawnione do zgłoszenia listy kandydatów na członków rady osiedla mogą zgłosić po jednym kandydacie do składu osobowego każdej Komisji.
W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie przekraczającej ustalony skład Komisji, ustala się jej skład w drodze publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów (regulamin losowania >>>)

Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych jest mniejsza niż 6 osób, skład komisji uzupełnienia się spośród kandydatów wskazanych przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Skład Komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Procedura wyborcza

Głosowanie odbywa się w lokalach Obwodowych Komisji do spraw Wyborów Rady Osiedla w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Obwodowe Komisje do spraw Wyborów Rady Osiedla sporządzają i podają do publicznej wiadomości protokół głosowania.


Zarządzenie wyborów dla poszczególnych osiedli – akty prawne >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych członków Rad Osiedli, granicach obwodów głosowania, adresach lokali wyborczych oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla, stanowiące załączniki Nr 3 do statutów osiedli >>>

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wezwania wyborców w Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na członków Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, w Okręgu Wyborczym Nr 20, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Uchwała Nr XXXVII/123/14 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rejestracji list kandydatów na członków rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków rad osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Uchwała Nr XXXVII/124/14 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw wyborów rad osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 5 kandydatów na członków Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, oznaczonej nazwą Fundacja „Projekt: Aktywność”, w Okręgu Wyborczym Nr 20 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie o wyrejestrowaniu zarejestrowanej listy Nr 3 kandydatów na członków Rady Osiedla Koziny, oznaczonej „Niezrzeszona” w Okręgu Wyborczym Nr 23 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Uchwała Nr XXXVIII/125/14 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania Okręgu Wyborczym Nr 5 w wyborach do Rady Osiedla Bałuty-Doły zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Komunikat w sprawie transportu dla osób niepełnosprawnych >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 5 kandydatów na członków Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, oznaczonej nazwą Fundacja „Projekt : Aktywność” w Okręgu Wyborczym Nr 20 w wyborach do Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 1 kandydatów na członków Rady Osiedla Złotno w Okręgu Wyborczym Nr 17 w wyborach do Rady Osiedla Złotno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 1 kandydatów na członków Rady Osiedla Koziny w Okręgu Wyborczym Nr 23 w wyborach do Rady Osiedla Koziny zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 11 w wyborach do Rady Osiedla Chojny zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 10 w wyborach do Rady Osiedla Ruda zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 4 kandydatów na członków Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko, oznaczonej nazwą Platforma Obywatelska RP w Okręgu Wyborczym Nr 20 w wyborach do Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 6 w wyborach do Rady Osiedla Bałuty-Centrum zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 7 w wyborach do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 7 w wyborach do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania omyłki na karcie do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 4 w wyborach do Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie wydłużenia czasu głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 2, w Obwodowej Komisji do spraw Wyborów Rady Osiedla Bałuty Zachodnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Wyniki wyborów do rad osiedli >>>

Sprawozdanie o przebiegu i wynikach wyborów >>>

Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów

Na podstawie protokołów otrzymanych od Obwodowych Komisji do spraw Wyborów Rady Osiedla, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi ustala wyniki głosowania i wyborów dla okręgu wyborczego.
W ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów wyborca może wnieść na piśmie protest do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi przeciwko ważności wyborów.

Przedmiotem protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów zasad i trybu wyborów do rady osiedla.

Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi rozpatruje protest w terminie do 14 dni od jego wniesienia. Postanowienie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi jest ostateczne.


Wykaz siedzib Miejskiej Komisji Wyborczej ds. jednostek pomocniczych Miasta Łodzi i Zespołów ds. Obsługi Wyborów:

Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 115, II piętro, pokój 5,
telefony: 42 638-41-80, 42 638-40-93
Zespoły ds. Obsługi Wyborów
Rejon Bałutyul. Zachodnia 47, I piętro, pokój 128 i 134,
telefony: 42 638-51-86, 42 638 51 82
Rejon Górnaal. Politechniki 32, I piętro, pokój 109 i 110,
telefony: 42 638-56-00, 42 638 55 97
Rejon Polesieul. Krzemieniecka 2B, I piętro, pokój 115,
telefony: 42 638-52-62, 42 638-52-53, 42 638 52 61
Rejon Śródmieścieul. Piotrkowska 153, II piętro, pokój 208,
telefony: 42 638-57-39, 42 638-57-31
Rejon WidzewAl. Piłsudskiego 100, I piętro, pokój 29,
telefony: 42 638-54-69, 42 638-54-22

Wzory dokumentów do pobrania

 • Lista kandydatów na członków Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Lista wyborców popierających kandydatów na członków Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zgłoszenie męża zaufania [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zgłoszenie kandydata do składu osobowego Obwodowej Komisji Do Spraw Wyborów Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie osoby zgłaszającej się do składu Obwodowej Komisji Do Spraw Wyborów Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]


Źródło: Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Justyna Kwiatkowska-Zubiel (2014-09-08)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2014-09-09)
Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki (2017-06-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 25713
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO