Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Analiz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych<<

2015-07-23


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
na Samodzielnym Stanowisku ds. Analiz
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 51/DSS-Ed.XIII/4/VII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 23 lipca 2015 roku
Termin składania ofert: 3 sierpnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • dyspozycyjność,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie analiz prawidłowości wykonywania zadań określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej, zarządzeniach Prezydenta Miasta i innych aktach prawnych,
 • analizowanie, opracowywanie oraz koordynowanie planów związanych z realizacją zadań edukacyjno-inwestycyjno-remontowych placówek oświatowych, prowadzenie nadzoru nad ich realizacją,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie analiz w sprawach związanych z poszukiwaniem partnerów dla realizacji przedsięwzięć Wydziału,
 • współudział w opracowywaniu projektu budżetu Wydziału,
 • prowadzenie analiz podstawowych potrzeb placówek oświatowych, koordynacja planowania, weryfikowanie przedkładanych wniosków,
 • prowadzenie analiz prawidłowości wykorzystywania będących w dyspozycji Wydziału środków finansowych,
 • przygotowywanie doraźnych analiz wycinkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i koordynacją przedsięwzięć realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z partnerami prywatnymi z zastosowaniem przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem montaży finansowych i organizacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez Wydział, w tym poszukiwanie pozabudżetowych możliwości ich finansowania oraz opracowywanie projektów porozumień i umów o współpracy z potencjalnymi partnerami,
 • współorganizowanie wewnętrznej informacji ekonomicznej w zakresie finansów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie finansów,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków wymienionych powyżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności w ramach zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku ekonomia,
 • ukończone studia podyplomowe o kierunku: finanse i bankowość lub bankowość lub rachunkowość,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość organizacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • wiedza o systemie oświaty,
 • znajomość Karty Nauczyciela,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows, MS Word, programy pocztowe, przeglądarki internetowe),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem, audytem lub kontrolą wewnętrzną,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji pracy i kierowania zespołem,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność sporządzania raportów i dokonywania analiz.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „51/DSS-Ed.XIII/4/VII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 3 sierpnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-07-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1154
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO