Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik gospodarczy w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi<<

2010-12-23

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
kierownika gospodarczego
w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego
91–087 Łódź, ul. Wapienna 17, tel/fax 042 651–39-97, e mail: 19gim@wp.pl
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Planowane zatrudnienie: 10. 01. 2011 r.
Umowa na okres próbny z możliwością stałego zatrudnienia.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem kierownika gospodarczego:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno–skarbowe
 • ukończenie studiów magisterskich i posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy lub
 • ukończenie szkoły średniej i posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • kwalifikacje zawodowe inspektora bhp (mile widziane)
 • szkolenie z zakresu HACCP

Kierownik gospodarczy wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność za:

 • kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników obsługi
 • koordynację prac związanych z remontami
 • dokonywanie zakupów dla szkoły
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ZFŚS
 • organizowanie i nadzorowanie pionu żywienia (stołówka szkolna)
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z żywieniem w szkole

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do pracy na samodzielnym stanowisku
 • ważna książeczka do celów sanitarnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi, ul. Wapienna 17 w godz. 9.00–15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika gospodarczego” w terminie do 03 stycznia 2011 r.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum nr 19 zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-12-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3237
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO