Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Projektów Inwestycyjnych i Międzynarodowych w Biurze Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju<<

Nabór odwołany

2015-01-26

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Projektów Inwestycyjnych i Międzynarodowych
w Biurze Funduszy Europejskich
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 3/DAR-BFE.II/2/I/2015
Data publikacji ogłoszenia: 26 stycznia 2015 roku
Termin składania ofert: 5 lutego 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z koordynowaniem przygotowania założeń projektów przeznaczonych do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie całości spraw związanych z koordynowaniem przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej projektów przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie całości spraw związanych z nadzorowaniem realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne projektów zgodnie z wymogami programów, w ramach których uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej,
 • prowadzenie całości spraw związanych z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procedury wyłaniania partnerów do współpracy w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • prowadzenie bazy danych projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków z funduszy europejskich oraz przygotowywanie na polecenie przełożonych rocznych lub doraźnych raportów w zakresie realizowanego zadania,
 • monitorowanie przepisów i wytycznych oraz współuczestniczenie w procesie przygotowania i konsultacji dokumentów programowych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym dotyczących funduszy europejskich,
 • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich dla potencjalnych beneficjentów, w tym w szczególności bieżące udzielanie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi i miejskim jednostkom organizacyjnym informacji w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej,
 • prowadzenie całości spraw związanych z realizacją przez Biuro projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy tworzeniu programów rozwoju Miasta,
 • opracowywanie i aktualizowanie odpowiednio do potrzeb i wytycznych kierownictwa Urzędu formalnych procedur z obszaru aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej,
 • analizowanie, modelowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Szwajcarskiego oraz międzynarodowych programów Unii Europejskiej wraz z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi oraz uchwał Rady Miejskiej, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany; w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej i realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość przepisów i wytycznych związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z zakresu funduszy Unii Europejskiej,
 • w przypadku stanowiska podinspektora - doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej i realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość aplikacji związanych z aplikowaniem i rozliczaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy w przypadku stanowiska inspektora,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi)
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „3/DAR-BFE.II/2/I/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 5 lutego 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-01-26)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-04-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2287
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO