Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Księgowości Inwestycji w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych <<

2015-02-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale Księgowości Inwestycji
w Wydziale Księgowości
w Departamencie Finansów Publicznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 12/DFP-Ksg.III/1/II/2015
Data publikacji ogłoszenia: 27 lutego 2015 roku
Termin składania ofert: 9 marca 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu – winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji finansowo-księgowej VAT,
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych,
 • sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT-7,
 • prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej deklaracji cząstkowych VAT-7 sporządzanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • sporządzanie zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 dla Miasta Łodzi,
 • sporządzanie korekt deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie UMŁ w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy,
 • prowadzenie spraw oraz korespondencji z organami skarbowymi dotyczącej podatku VAT,
 • współpraca z zewnętrznym podmiotem doradczym w zakresie podatku VAT,
 • prowadzenia bieżącej analizy i kontroli kont księgowych prowadzonych w Oddziale Księgowości Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego, w tym dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt oraz sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4 lata stażu pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o podatku od towarów i usług (VAT), o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, ordynacja podatkowa wraz z przepisami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub administracja lub prawo,
 • studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub podatkowej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie podatku od towarów i usług,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości,
 • ukończone szkolenia / kursy w zakresie podatku VAT, rachunkowości,
 • znajomość obsługi programów finansowo–księgowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12/DFP-Ksg.III/1/II/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 9 marca 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-02-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1151
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO