Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta<<

2015-03-10

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 15/DPr-BZK.III/1/III/2015
Data publikacji ogłoszenia: 10 marca 2015 roku
Termin składania ofert: 20 marca 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • dokonywanie analiz, ocen i prognoz dotyczących budżetu Biura,
 • koordynowanie całości spraw związanych z opracowywaniem materiałów planistycznych, projektu planu finansowego dla zadań realizowanych przez Biuro, rejestracja ich w systemie informatycznym ZSI Magistrat 2000 moduł „Budżet”,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Biura, w tym za I półrocze i dany rok budżetowy, rejestracja w ZSI Magistrat 2000 moduł „Budżet”,
 • koordynowanie całości spraw związanych ze zmianą planu finansowego do aktualnych potrzeb realizowanych zadań, w tym:
  • sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej dot. budżetu Biura, ewidencjonowanie ich w ZSI Magistrat 2000 moduł „Budżet”,
  • opracowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w podziale na poszczególne miesiące roku budżetowego, zgodnie z aktualnym planem finansowym,
  • sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe,
 • koordynowanie całości spraw dotyczących rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie i opracowywanie wewnętrznych dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, rejestracja ich w systemie informatycznym,
 • bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonej obsługi finansowej budżetu, w szczególności z Wydziałem Księgowości oraz Budżetu,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Biura oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia lub finanse i bankowość,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
 • staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, w szczególności MS Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo–księgowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 15/DPr-BZK.III/1/III/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 20 marca 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-03-10)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-03-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1658
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO