Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji <<

2015-03-26

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Infrastruktury Informatycznej
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 18/DOA-Inf.I/1/III/2015
Data publikacji ogłoszenia: 26 marca 2015 roku
Termin składania ofert: 7 kwietnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • analizowanie, modelowanie, realizacja, dokumentowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, wynikających z obowiązujących procedur formalnych oraz uznawanych standardów i dobrych praktyk w zakresie zarządzania urządzeń aktywnych sieci LAN, SAN, urządzeń rdzeniowych ISP sieci, systemem kopii zapasowych z uwzględnieniem infrastruktury serwerów i baz danych,
 • analizowanie, modelowanie, realizacja, dokumentowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru infrastruktury teleinformatycznej z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki w zakresie sieci LAN, SAN, urządzeń rdzeniowych ISP sieci, systemem kopii zapasowych z uwzględnieniem infrastruktury serwerów i baz danych,
 • planowanie budżetu w zakresie rozbudowy i rozwoju sieci LAN, SAN oraz systemu kopii zapasowych, rozwoju rdzenia ISP sieci i systemów bezpieczeństwa Urzędu,
 • współtworzenie polityki bezpieczeństwa,
 • dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych planów, zakupów oraz przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego, zgodnie regulaminem zamówień publicznych UMŁ,
 • opracowywanie i okresowe przeprowadzanie testów wydajności rdzenia ISP sieci oraz sieci LAN, SAN i systemów bezpieczeństwa Urzędu,
 • przygotowanie dokumentacji oraz czynny udział w postępowaniach przetargowych z zakresu realizacji projektów (zakup usług, dostaw i robót budowlanych),
 • analiza nowych technologii,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją w języku angielskim,
 • umiejętność zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń typu firewall oraz routery,
 • umiejętność zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci LAN,
 • umiejętność zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci SAN,
 • umiejętność zarządzania systemami kopii zapasowych.

Wymagania dodatkowe:

 • certyfikaty i dyplomy z ukończenia kursów w zakresie administrowania urządzeń firewall oraz routerów,
 • certyfikaty i dyplomy z ukończenia kursów w zakresie administrowanie sieciami LAN,
 • certyfikaty i dyplomy z ukończenia kursów w zakresie administrowanie sieciami SAN,
 • certyfikaty i dyplomy z ukończenia kursów w zakresie administrowanie oprogramowaniem Tivoli Storage Manager,
 • umiejętność zarządzania sieciami MPLS,
 • umiejętność zarządzania protokołami routingu dynamicznego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisko inspektora,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi)
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 18/DOA-Inf.I/1/III/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 7 kwietnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-03-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1276
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO