Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2015-04-23

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
w Oddziale Ekonomicznym
w Wydziale Budynków i Lokali
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 26/DGM-BL.I/1/IV/2015
Data publikacji ogłoszenia: 23 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert: 5 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 153 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • współpraca z Głównymi Księgowymi Administracji Zasobów Komunalnych w zakresie wprowadzania i aktualizacji jednolitych zasad dotyczących polityki rachunkowości i planu kont,
 • analiza funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego DOM5 pod kątem możliwości scentralizowanego pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia analiz zarządczych dotyczących działalności Administracji Zasobów Komunalnych,
 • współpraca z Głównymi Księgowymi Administracji Zasobów Komunalnych w obszarze korzystania ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego DOM5, w szczególności w zakresie:
  • wypracowania jednolitych zasad pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby sporządzania sprawozdawczości budżetowej i zarządczej,
  • wypracowania jednolitych zasad dotyczących rozwiązywania problemów,
  • wspólnego uzgadniania i zgłaszania potrzeby nowych funkcjonalności do ZSI DOM5,
 • współpraca z zespołem ds. nadzoru nad eksploatacją ZSI DOM5 w szczególności w zakresie:
  • działań mających na celu osiągniecie pełnej funkcjonalności informacyjnej systemu DOM5, a następnie nadzoru nad jego utrzymaniem,
  • projektowania wewnętrznych instrukcji użytkowania systemu,
  • udziału w szkoleniach prowadzonych przez dostawcę systemu oraz dystrybucji wiedzy na temat zmian funkcjonalnych systemu,
  • monitorowania poprawności użytkowania systemu przez Administracje Zasobów Komunalnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z weryfikacją, analizą i oceną miesięcznych i okresowych sprawozdań budżetowych nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów i wydatków, należności czynszowych i zobowiązań,
 • prowadzenie całości spraw związanych z weryfikacją i analizą rocznych sprawozdań finansowych otrzymanych z nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z gromadzeniem, analizą i oceną miesięcznych wewnętrznych sprawozdań zarządczych dotyczących działalności Administracji Zasobów Komunalnych oraz sporządzanie zbiorczych zestawień dla wybranych sprawozdań zarządczych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z weryfikacją i analizą okresowych sprawozdań i zestawień dotyczących wykonania budżetu dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych z centralnej bazy programu DOM5 na potrzeby tworzenia wewnętrznych sprawozdań zarządczych dotyczących działalności Administracji Zasobów Komunalnych,
 • przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań (w tym półrocznych i rocznych) z wykonania budżetu dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział oraz nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą rachunków bankowych dla przepływu środków finansowych między Wydziałem Budżetu a nadzorowanymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków na wydatki majątkowe do nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym współpraca z Biurem ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w zakresie przekazywania środków do Administracji Zasobów Komunalnych na wydatki w ramach programu „Mia100 Kamienic”,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją finansowo-księgową przepływu środków pieniężnych w zakresie realizacji budżetu przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami ewidencji księgowej, sporządzaniem bilansów otwarcia i zamknięcia w ewidencji księgowej w zakresie kont wykorzystywanych do rozliczeń z nadzorowanymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
 • archiwizacja dokumentacji Oddziału,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych w zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • aktualizacja i weryfikacja danych zawartych w Lokalowej Informacji Zarządczej w zakresie spraw prowadzonych przez Oddział,
 • przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia lub finanse i rachunkowość lub informatyka i ekonometria,
 • staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o rachunkowości,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Rozporządzeń Ministra Finansów w tym:
  • z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy służb finansowo-analitycznych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 26/DGM-BL.I/1/IV/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 5 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-04-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1236
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO