Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości w Biurze Obsługi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju<<

2015-04-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości
w Biurze Obsługi Inwestora
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 27/DAR-BOI.VII/1/IV/2015
Data publikacji ogłoszenia: 27 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert: 8 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104a,
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca z klientem,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • organizacja szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz osób zakładających własną działalność gospodarczą,
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów łódzkich uczelni wyższych,
 • pozyskiwanie partnerów do szkoleń, prowadzenie rekrutacji na szkolenia i doradztwo, dobór tematyki szkoleń do potrzeb przedsiębiorców oraz studentów,
 • wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu Miasta, w tym: m.in. obsługa (osobista, telefoniczna, mailowa) osób zainteresowanych zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz rozwinięciem już prowadzonej działalności w zakresie dostępnego systemu wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • nadzór oraz prowadzenie i aktualizacja informacyjnych serwisów internetowych związanych z prowadzonymi rekrutacjami na szkolenia (dla przedsiębiorców i studentów), obsługa administracyjna paneli zarządzania zawartością stron,
 • aktualizacja informacyjnego serwisu internetowego dla przedsiębiorców oraz studentów,
 • przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie zadań Oddziału, w szczególności związanych z przygotowaniem materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych na organizacje szkoleń, przygotowywanie umów i zleceń dotyczących realizowanych zadań,
 • realizacja programów rozwijających kompetencje łódzkich studentów oraz możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, w tym m.in. realizacja szerokiego programu praktyk/staży w łódzkich firmach, obsługa narzędzi internetowych związanych z realizacją w/w zadania, w tym obsługa panelu administracyjnego pracodawcy/studenta w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz obsługa portali społecznościowych promujących działania realizowane przez Biuro,
 • przygotowywanie opinii, informacji, opracowań oraz innych materiałów związanych ze sprawami prowadzonymi w Oddziale,
 • prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjnych publikowanych przez Biuro,
 • udział w targach oraz innych wydarzeniach promocyjnych jako reprezentant Biura,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora wymagany jest minimum półroczny staż pracy, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie w organizacji szkoleń,
 • doświadczenie w relacjach biznesowych,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, o swobodzie działalności gospodarczej,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość programów operacyjnych regionalnych i krajowych w zakresie finansowego wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • znajomość procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, przeglądarki internetowe, programy pocztowe, obsługa CMS stron internetowych),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przygotowywania umów, zleceń, prowadzenia postępowań przetargowych,
 • umiejętność przygotowywania porozumień partnerskich.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe związane z organizacją lub prowadzeniem szkoleń, seminariów, konferencji,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego,
 • doświadczenie w kontaktach z mediami,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji w programie MS Power Point,
 • umiejętność przygotowywania uchwał i zarządzeń.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 27/DAR-BOI.VII/1/IV/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 8 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-04-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1585
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO