Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Strategicznych Projektów Europejskich w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta <<

2015-04-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Główny specjalista
w Oddziale Strategicznych Projektów Europejskich
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 29/DPr-BS.IV/1/IV/2015
Data publikacji ogłoszenia: 27 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert: 8 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z wdrażaniem Zarządzenia nr 7421/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r. ws. przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami w tym:
  • analiza i doradztwo w zakresie możliwości współfinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Funduszu Spójności (EFFR / FS),
  • aktualizacja listy projektów strategicznych Miasta Łodzi stanowiącej załącznik do ww. Zarządzenia,
  • aktualizacja harmonogramu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ujętych na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi,
  • przygotowywanie raportów w zakresie realizacji ww. harmonogramu,
 • prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem wsparcia miejskim jednostkom organizacyjnym w zapewnieniu współfinansowania ze środków EFRR / FS projektów strategicznych Miasta Łodzi w tym:
  • weryfikacja formalna dokumentacji aplikacyjnej,
  • doradztwo w zakresie zgodności przygotowanej dokumentacji z dokumentami programowymi na lata 2014-2020,
  • negocjacje warunków dotyczących możliwości współfinansowania projektów z Instytucjami Zarządzającymi / Instytucjami Pośredniczącymi,
  • opiniowanie projektów dokumentów programowych na lata 2014-2020 oraz negocjacje z IZ/IP dotyczące kształtowania wytycznych programowych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • prowadzenie wybranych prac związanych z realizacją Projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+,
 • prowadzenie całości spraw związanych z organizacją wydarzeń dot. Funduszy Europejskich,
 • przygotowywanie raportów z zakresu wykorzystania środków EFRR / FS,
 • bieżące monitorowanie dokumentów programowych dotyczących EFRR / FS,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy tworzeniu programów rozwoju miasta,
 • opracowywanie i aktualizowanie odpowiednio do potrzeb i wytycznych kierownictwa Urzędu formalnych procedur z obszaru aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków EFRR / FS,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi oraz uchwał Rady Miejskiej, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy – w tym minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej i realizacją projektów dofinansowanych z UE,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, rachunkowości,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość przepisów i wytycznych związanych z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków unijnych,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość aplikacji związanych z aplikowaniem i rozliczaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z zakresu funduszy Unii Europejskiej,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 29/DPr-BS.IV/1/IV/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 8 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-04-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1209
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO