Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia <<

2015-04-30

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor
Wydziału Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 30/DKZ-Kul/1/IV/2015
Data publikacji ogłoszenia: 30 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert: 11 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 102a (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzór nad całością spraw pozostających w zakresie Wydziału Kultury,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez wewnętrzne komórki organizacyjne zgodnie ze szczegółowym wykazem zadań Wydziału Kultury,
 • nadzór nad realizacją Polityki Rozwoju Kultury 2020+,
 • nadzór nad opracowywaniem i realizacją budżetu przeznaczonego na działania pozostające we właściwości Wydziału,
 • nadzór nad opracowywaniem i aktualizowaniem projektów zarządzeń z obszaru pozostającego we właściwości Wydziału,
 • nadzór nad miejskimi instytucjami kultury,
 • nadzór nad przygotowywaniem procedur związanych z konkursami ofert w zadaniach realizowanych przez Wydział,
 • nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie spraw należących do Wydziału,
 • uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycją przełożonego,
 • współtworzenie wizerunku pracodawcy,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań,
 • zgłaszanie propozycji zmian budżetowych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 5 lat stażu pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub związane z zarządzaniem, kierowaniem pracą zespołu,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o fundacjach, o stowarzyszeniach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość języka obcego w stopniu niezbędnym do swobodnego komunikowania się,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub administracja lub zarządzanie lub kulturoznawstwo lub historia sztuki,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych o kierunku innym niż zarządzanie – ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • koncepcję rozwoju kultury w mieście Łodzi,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • oświadczenie o posiadaniu minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub związane z zarządzaniem, kierowaniem pracą zespołu,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn.zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
  • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (dotyczy kandydatów prowadzących działalność gospodarczą),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 30/DKZ-Kul/1/IV/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 11 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Marika Gorczyca


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-04-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1477
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO