Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń<<

2015-05-04

Załącznik
do zarządzenia Nr 949/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń, z siedzibą w Łodzi. Z wyłonionym kandydatem zostanie podpisana umowa na cztery lata od daty zatrudnienia.

§ 1.

 1. Ogłaszam Konkurs na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń, z siedzibą w Łodzi, zwany dalej Konkursem.
 2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymagania:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego;
  8. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie marketingu lub organizacji i promocji widowisk artystycznych;
  9. znajomość problematyki impresaryjnej;
  10. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  11. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  12. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016), ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829 oraz z 2014 r. poz. 693), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i 478), Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ i Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010–2016;
  13. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE.
 3. Dodatkowe wymagania
  1. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
  2. doświadczenie w zakresie zarządzania dużymi projektami;
  3. udokumentowana znajomość innych języków obcych niż język angielski;
  4. umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie.
 4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne zgłoszenie do Konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń;
  2. pisemne, autorskie opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju oraz programu Łódzkiego Centrum Wydarzeń w perspektywie najbliższych 4 lat;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  5. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
  6. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie marketingu lub organizacji i promocji widowisk artystycznych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia itp.);
  7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza profilaktyka;
  8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopie dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  10. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopie posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  11. oświadczenie o nie objęciu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662);
  14. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie;
  2. kopie posiadanych referencji, opinii itp.
 6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do kolejnych etapów Konkursu.
 7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87 w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

§ 3.

 1. Za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
 2. Z warunkami organizacyjno – finansowymi Łódzkiego Centrum Wydarzeń kandydaci mogą zapoznać w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, tel. 42 638 44 76, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4.

 1. O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie weryfikacji uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
 2. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl .

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 949/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
 • Zarządzenie Nr 948/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń.


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-05-04)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-05-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3107
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO