Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2015-05-08

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
w Oddziale Realizacji Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 33/DGM-BIn.II/3/V/2015
Data publikacji ogłoszenia: 8 maja 2015 roku
Termin składania ofert: 18 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (dostarczanie dokumentów do innych komórek organizacyjnych UMŁ i innych podmiotów, delegacje służbowe, wizytacje budowy).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzór i prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, koordynacją i nadzorem przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań zgodnie z procedurami i przepisami prawa,
 • uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • bieżąca kontrola budowy, koordynowanie i odpowiadanie za realizację całości powierzonego zadania inwestycyjnego,
 • pełnienie roli koordynatora powierzonych przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w urzędzie,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • monitorowanie zmian prawnych oraz procesów gospodarczych i społecznych, mających wpływ na inwestycje prowadzone przez Biuro, jak i inne jednostki organizacyjne urzędu, w których Biuro współuczestniczy,
 • monitorowanie zmian i wytycznych (szczególnie UE) w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Biuro,
 • nadzór i opracowanie projektów umów zawieranych przez Miasto z wykonawcami,
 • nadzór i sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • prowadzenie akt spraw zgodnie z JRWA oraz ich archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w urzędzie,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z partnerami prywatnymi z zastosowaniem przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz monitorowanie zmian w niniejszych przepisach,
 • nadzór i przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi,
 • opiniowanie projektów prawa miejscowego i krajowego,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych o przedsięwzięciach realizowanych przez Oddział,
 • nadzór, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków wymienionych powyżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności w ramach zadań Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe z uzyskanym tytułem inżyniera lub magistra inżyniera,
 • staż pracy: minimum 5-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane wraz z rozporządzeniami w tym zakresie,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość zagadnień zakresu procesów inwestycyjnych oraz rewitalizacji,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sporządzania notatek, protokołów,
 • umiejętność przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań i informacji dotyczących projektów i zadań realizowanych przez Oddział,
 • umiejętność „czytania” i analizy dokumentacji projektowej.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie:
  • zamówień publicznych,
  • kosztorysowania,
  • obsługi AUTOCADA,
  • projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub
  • partnerstwa publiczno – prywatnego i/lub
  • pomocy publicznej,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem pracy w budownictwie,
 • uprawnienia budowlane/architektoniczne,
 • znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • znajomość programów do projektowania.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 33/DGM-BIn.II/3/V/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia 18 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Ewelina Kolasa


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-05-08)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-05-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1072
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO