Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem<<

2015-05-15

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor
Departamentu Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 35/DGM/V/2015
Data publikacji ogłoszenia: 15 maja 2015 roku
Termin składania ofert: 25 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Departamentu – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Departamentu,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie działań na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju Miasta,
 • monitorowanie systemu gospodarowania mieniem oraz ocena jego efektywności,
 • ustalenie - w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym – sposobu wykonywania zadań powierzonych podległym komórkom organizacyjnym oraz miejskim jednostkom organizacyjnym,
 • prowadzenie kontroli zarządczej nad zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Departamentu,
 • kształtowanie polityki personalnej w Departamencie,
 • opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych zgłaszanych przez kierowników podległych komórek organizacyjnych,
 • opiniowanie projektów szczegółowych zakresów zadań podległych komórek organizacyjnych oraz ich podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne,
 • systematyczna analiza zadań wynikających z obowiązujących aktów prawa miejscowego i uregulowań wewnętrznych przypisanych podległemu Departamentowi, pod kątem ich aktualizacji, planowania i realizacji,
 • organizowanie i podejmowanie działań w zakresie wdrażania nowoczesnych form zarządzania sprawami Miasta,
 • zatwierdzanie przygotowywanych przez kierowników podległych komórek organizacyjnych propozycji do projektów budżetu Miasta,
 • zatwierdzanie dokumentów w sprawach objętych zakresem działania Departamentu, a w szczególności projektów uchwał rady i zarządzeń Prezydenta, a także dokumentów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych Miasta,
 • nadzorowanie przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań Departamentu,
 • współtworzenie wizerunku Miasta,
 • uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycją przełożonego,
 • nadzór nad opracowywaniem i aktualizowaniem projektów zarządzeń z obszaru pozostającego we właściwości Departamentu,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 5 lat stażu pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub związane z zarządzaniem, kierowaniem pracą zespołu,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o spółdzielniach mieszkaniowych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks cywilny, Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub administracji,
 • ukończone studia podyplomowe i/lub szkolenia z zakresu tematyki wchodzącej w zakres zadań na stanowisku pracy,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • dobra, praktyczna znajomość języka obcego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub związane z zarządzaniem, kierowaniem pracą zespołu,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn.zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
  • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (dotyczy kandydatów prowadzących działalność gospodarczą),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 35/DGM/V/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-05-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1087
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO