Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych<<

2015-05-18

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor
Wydziału Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 36/DSS-Ed/3/V/2015
Data publikacji ogłoszenia: 18 maja 2015 roku
Termin składania ofert: 28 maja 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2b (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • bardzo częsta praca poza siedzibą Wydziału,
 • dyspozycyjność (uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, konsultacjach społecznych itp.).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzorowanie działalności: przedszkoli, szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek oświatowo-wychowawczych, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją nadzoru nad wymienionymi placówkami w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
 • nadzór nad:
  • przestrzeganiem przez pracowników Wydziału Regulaminu pracy UMŁ,
  • opracowywaniem projektów sieci, szkół i placówek oświatowych,
  • realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów i obowiązku nauki przez uczniów,
  • przygotowywaniem projektów uchwal Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
  • prowadzeniem spraw osobowych dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział, w tym: ogłaszaniem konkursów, prowadzeniem spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i odwołaniem ze stanowiska, zmianą wysokości wynagrodzenia,
  • prowadzeniem spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
 • udział i wystąpienia podczas sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Edukacji Rady Miejskiej i innych Komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie zadań Wydziału,
 • przygotowywanie materiałów i analiz na sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi oraz projektów aktów prawnych z zakresu spraw wynikających z zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych Wydziału,
 • opracowywanie projektów planów i planów finansowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych i nadzorowanych przez Wydział oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • nadzór nad realizacją procesu rekrutacji i naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgminazjalnych oraz nad kierowaniem do szkół i placówek kształcenia specjalnego prowadzonych przez Miasto,
 • nadzór nad realizacją nauczania indywidualnego w szkołach oraz placówkach kształcenia specjalnego,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem szkół i placówek oświatowych w projektach realizowanych w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 5 lat stażu pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość procedur ubiegania się i zasad wydatkowania środków w ramach funduszy strukturalnych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średnio-zaawansowanym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub doradztwa zawodowego lub zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania w organizacji,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku menadżerskim,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pedagogicznym,
 • posiadanie specjalności nauczycielskiej,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • koncepcję zarządzania Wydziałem Edukacji oraz propozycje rozwiązań problemów łódzkiej oświaty,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn.zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2012 r. poz. 1529),
  • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (dotyczy kandydatów prowadzących działalność gospodarczą),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 36/DSS-Ed/3/V/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 28 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-05-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1187
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO