Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Programowania i Monitoringu Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2015-06-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
w Oddziale Programowania i Monitoringu Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 44/DGM-BIn.I/5/VI/2015
Data publikacji ogłoszenia: 24 czerwca 2015 roku
Termin składania ofert: 6 lipca 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (dostarczanie dokumentów do innych komórek organizacyjnych UMŁ i innych podmiotów, delegacje służbowe).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i koordynacją przedsięwzięć realizowanych przez Biuro, w szczególności dla wybranych obszarów Miasta wymagających działań rewitalizacyjnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z promowaniem i informowaniem w zakresie programów oraz inwestycji prowadzonych przez Biuro,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • monitorowanie zmian prawnych oraz procesów gospodarczych i społecznych, mających wpływ na programy oraz inwestycje prowadzone przez Biuro, jak i inne komórki organizacyjne Urzędu, w których Biuro współuczestniczy,
 • monitorowanie zmian i wytycznych (szczególnie UE) w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział Programowania i Monitoringu Inwestycji,
 • prowadzenie akt spraw zgodnie z JRWA oraz ich archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Urzędzie,
 • prowadzenie całości spraw związanych z poszukiwaniem partnerów dla realizacji przedsięwzięć koordynowanych i nadzorowanych przez Biuro,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z partnerami prywatnymi z zastosowaniem przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz monitorowanie zmian w niniejszych przepisach,
 • prowadzenie całości spraw związanych z opracowywaniem montaży finansowych i organizacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez Biuro, w tym poszukiwanie pozabudżetowych możliwości ich finansowania oraz opracowywanie projektów porozumień i umów o współpracy z potencjalnymi partnerami,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Urzędzie,
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi,
 • opiniowanie projektów prawa miejscowego i krajowego,
 • opracowanie projektów umów zawieranych przez Miasto z wykonawcami,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych o przedsięwzięciach realizowanych przez Biuro,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków wymienionych powyżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności w ramach zadań Biura.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub gospodarka przestrzenna,
 • staż pracy: minimum 5-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość zagadnień zakresu procesów inwestycyjnych oraz rewitalizacji,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sporządzania notatek, protokołów,
 • umiejętność przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań i informacji dotyczących projektów i zadań realizowanych przez Oddział.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie:
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i/lub
  • projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub
  • partnerstwa publiczno–prywatnego i/lub
  • pomocy publicznej
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem projektami,
 • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego,
 • umiejętność sporządzania analiz ekonomiczno-prawnych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 44/DGM-BIn.I/5/VI/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia 6 lipca 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-06-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1318
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO