Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Zespole ds. Nieruchomości i Infrastruktury w Biurze Obsługi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju<<

2015-08-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Główny specjalista
w Zespole ds. Nieruchomości i Infrastruktury
w Biurze Obsługi Inwestora
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 59/DAR-BOI.II/3/VIII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 5 sierpnia 2015 roku
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2015 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Biura – ul. Piotrkowska 115 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Biura,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • samodzielne i aktywne działania w zakresie wskazania źródeł pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związane z poszerzaniem oferty nieruchomości, a także podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestowania firm developerskich w Łodzi. Rekomendowanie rozwiązań zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Miasta Łodzi dla deweloperów Koordynatorowi Zespołu lub Dyrektorowi Biura,
 • aktywne poszukiwanie nieruchomości, zarówno będących w zasobach Miasta (UMŁ) jak i poza tym zasobem, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej dla inwestorów - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. nr XLIII/824/12 „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”,
 • aktywne pozyskiwanie oraz obsługa deweloperów branży biurowej i produkcyjno – magazynowej,
 • wsparcie inwestorów w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych,
 • utrzymywanie relacji z Wydziałem Majątku Miasta, biurami obrotu nieruchomościami, firmami doradczymi i innymi podmiotami w celu przygotowania oferty inwestycyjnej dla inwestorów,
 • współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w UMŁ, a także instytucjami publicznymi, gestorami sieci i innymi instytucjami - w celu jak najlepszej realizacji zadań,
 • zbieranie oraz analiza informacji dotyczących lokalnego i krajowego rynku nieruchomości i inwestycji i przedstawianie ich w formie raportu,
 • współpraca przy opracowaniu ofert inwestycyjnych dla inwestorów obsługiwanych przez Biuro, w tym przygotowywanie oraz prezentacja ofert nieruchomości,
 • przygotowywanie informacji i opinii nt. wydarzeń związanych z sektorem nieruchomości (nt. targów, konferencji) oraz bieżąca ich aktualizacja,
 • wizytacja wraz z inwestorem nieruchomości (biurowców, obiektów produkcyjno-magazynowych, terenów inwestycyjnych),
 • regularne raportowanie przełożonemu o postępach prowadzonych spraw i projektów,
 • przygotowywanie i procedowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, umów porozumień, listów intencyjnych,
 • udział w targach i konferencjach (w tym zagranicznych),
 • wsparcie w określaniu szczegółowego budżetu oraz jego realizacja - w ramach realizowanych zadań - w oparciu o obowiązujące przepisy oraz uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
 • wykonywanie czynności dotyczących obiegu i rejestracji dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej (w Podsystemie Obiegu Dokumentów),
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • zlecanie prac (zawieranie umów),
  • realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych,
  • opis i kontrola merytoryczna faktur do zapłaty,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: minimum 4-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz biegłe posługiwanie się zasobami Internetu,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, także w języku angielskim,
 • umiejętność realizacji zadań w systemie „projektowym” – kierowania projektami, opracowywania harmonogramów działań,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • doświadczenie zawodowe w pracy związanej z zarządzaniem projektami,
 • doświadczenie w pracy w obszarze gospodarowania nieruchomościami,
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta w języku angielskim,
 • znajomość innych języków obcych,
 • obsługa MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność obsługi programu do podstawowej obróbki zdjęć.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 59/DAR-BOI.II/3/VIII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 17 sierpnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-08-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1249
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO