Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Współpracy z Uczelniami w Biurze Obsługi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju <<

2015-08-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Współpracy z Uczelniami
w Biurze Obsługi Inwestora
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 62/DAR-BOI.VIII/4/VIII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 21 sierpnia 2015 roku
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104a (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • współpraca i obsługa organizacyjno-administracyjna Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w tym:
  • organizacja i uczestniczenie w pracach Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi,
  • organizacja i uczestniczenie w pracach komisji merytorycznych Rady,
  • przygotowywanie umów o współfinansowanie przedsięwzięć (inicjatyw) promujących miasto zgłaszanych przez łódzkie uczelnie, PAN, ŁTN oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach rozwoju Łodzi akademicko-naukowej przy współpracy z łódzkim środowiskiem akademickim, w tym:
  • organizacja i merytoryczny nadzór nad Stypendiami Miasta Łodzi dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz doktorantów,
  • realizacja konkursu „Młodzi w Łodzi-Językowzięci”,
 • budowa i utrzymanie relacji z uczelniami oraz innymi instytucjami edukacyjno-naukowymi – w tym m.in. jednostkami B+R w Łodzi i w kraju, Polską Akademią Nauk, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim w zakresie wsparcia i rozwoju środowiska akademickiego,
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących wspólnych projektów oraz wsparcia udzielanego łódzkim uczelniom,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o szkolnictwie wyższym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych (w zakresie realizowanych zadań),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi,
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość organizacji i działalności uczelni wyższych,
 • znajomość zagadnień i umiejętności stosowania metod działań z obszaru marketingu lub/i PR-u,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz biegłe posługiwanie się zasobami Internetu,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, także w języku angielskim.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu komercjalizacji badań naukowych/ochrony własności intelektualnej,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji badań naukowych,
 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość elektronicznego obiegu dokumentów,
 • umiejętność obsługi systemów zarządzania treścią stron internetowych (CMS),
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 62/DAR-BOI.VIII/4/VIII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 31 sierpnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Robert Gondzia


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-08-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1574
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO