Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji <<

2015-08-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 63/DOA-PJR.I/5/VIII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 21 sierpnia 2015 roku
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Smugowa 26a i 30/32 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • praca z trudnym klientem.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących:
  • stację kontroli pojazdów,
  • ośrodek szkolenia kierowców,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia:
  • stacji kontroli pojazdów,
  • ośrodka szkolenia kierowców,
 • przygotowywanie projektów lub wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:
  • przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
  • przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  • wykładowców,
  • instruktorów,
  • diagnostów,
  • podmiotów wykonujących przewozy tramwajem, które prowadzą szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami wynikających z prowadzenia rejestrów i ewidencji oraz realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i podmiotami prowadzącymi szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami prowadzącymi stację kontroli pojazdów, ośrodek szkolenia kierowców, instruktorami, wykładowcami i diagnostami,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów, wykładowców diagnostów oraz podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców (dotyczy jednostki wojskowej, jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkoły) i podmiotów wykonujących przewozy tramwajem, które prowadzą szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • wydawanie:
  • poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (w formie decyzji),
  • decyzji o odmowie wydania poświadczenia,
  • decyzji o cofnięciu poświadczenia,
 • przedłużanie okresu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • zgłaszanie na egzamin instruktorów i kandydatów na instruktorów oraz wykładowców i kandydatów na wykładowców do przewodniczącego komisji powołanej przez wojewodę,
 • współpraca ze starostami, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka szkolenia kierowców w zakresie nadzoru nad ośrodkami,
 • ewidencjonowanie informacji i dokumentów przekazywanych staroście przez:
  • kierownika ośrodka szkolenia kierowców odnośnie prowadzonych szkoleń,
  • kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie w formie kursu,
 • współpraca z sądami, organami ścigania (Prokuratura, Policja), organami administracji publicznej oraz wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego w sprawach realizowanych przez Oddział,
 • przekazywanie do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia nadzoru i kontroli,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego w Wydziale Obsługi Administracyjnej, w tym: dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt oraz sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o swobodzie działalności gospodarczej, o opłacie skarbowej,
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie znajomości:
  • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel – podstawy i opcje zaawansowane,
  • MS Word – podstawy i opcje zaawansowane,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego „KASA”,
 • znajomość aplikacji „Portal Starosty”.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 63/DOA-PJR.I/5/VIII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 31 sierpnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Robert Gondzia


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-08-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2060
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO