Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia<<

2015-09-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 68/DKZ-ZSS.IV/2/IX/2015
Data publikacji ogłoszenia: 24 września 2015 roku
Termin składania ofert: 5 października 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • nadzór nad analizowaniem stanu zdrowia mieszkańców Łodzi, współpraca ze środowiskiem naukowym w zakresie demografii i zdrowia,
 • inicjowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy i powiatu, w tym opracowywanie projektów działań profilaktycznych (programów zdrowotnych, akcji prozdrowotnych, badań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej itp.),
 • realizacja programów zdrowotnych i działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym:
  • zawieranie umów na udzielanie dotacji na realizację działań profilaktycznych dla podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Miasto Łódź,
  • dokonywanie wyboru realizatorów działań w drodze konkursów ofert dla podmiotów leczniczych, w tym:
   • przygotowywanie materiałów do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wybór realizatorów działań,
   • ogłaszanie konkursów,
   • przygotowywanie materiałów dla komisji konkursowych,
   • przeprowadzanie konkursów ofert (zebranie ofert, ogłoszenie wyników konkursów, przygotowanie pism do oferentów powiadamiających o wynikach konkursów, przygotowanie umów dla wyłonionych realizatorów),
   • organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych z wybranymi oferentami,
  • przygotowywanie materiałów edukacyjno – informacyjnych do realizacji programów,
  • rozpowszechnianie badań profilaktycznych wśród mieszkańców Łodzi (materiały informacyjne, media),
  • monitorowanie realizacji programów (wizytacje u podmiotów realizujących),
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów,
 • ocena efektów realizowanych programów zdrowotnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Oddziału,
 • przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Łodzi,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji programów i strategii w zakresie profilaktyki zdrowotnej prowadzonych przez Wydział, we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału,
 • prowadzenie dla potrzeb Oddziału rejestru udzielanych zamówień publicznych i konkursów w UMŁ, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
 • współpraca z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji programów profilaktycznych; wymiana danych dot. wykonania badań i kosztów programów oraz w zakresie promowania badań profilaktycznych,
 • udział w przygotowaniu wniosków o wsparcie realizacji projektów prozdrowotnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do archiwum zakładowego, dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prawo farmaceutyczne, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z promocją zdrowia.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy – nie wymagane w przypadku stanowiska podinspektora,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 68/DKZ-ZSS.IV/2/IX/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 5 października 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-09-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1978
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO