Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Monitorowania Strategii i Programów w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta<<

2015-10-07

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Monitorowania Strategii i Programów
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 70/DPr-BS.III/2/X/2015
Data publikacji ogłoszenia: 7 października 2015 roku
Termin składania ofert: 19 października 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura (praca wymaga przemieszczania się między pokojami oraz budynkami Urzędu zlokalizowanymi na terenie miasta, a także może wymagać reprezentacji Urzędu w kraju i zagranicą).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • prowadzenie i koordynacja działań związanych z monitorowaniem realizacji strategii oraz wybranych dokumentów strategicznych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
 • prowadzenie i koordynacja działań z zakresu organizacji konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Łodzi,
 • dokonywanie analiz na potrzeby Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • koordynacja techniczno-organizacyjna przygotowywanych dokumentów i raportów strategicznych,
 • wspieranie działań w zakresie pozyskiwania danych i opracowywania analiz statystycznych oraz odpowiedzi do ankiet nadsyłanych do UMŁ od różnych podmiotów gospodarczych,
 • współpraca przy realizacji i aktualizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • praca nad określaniem strategicznych celów i kierunków rozwoju miasta,
 • współpraca przy opracowaniu i aktualizacji raportów o stanie miasta,
 • opiniowanie dokumentów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Łodzi,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań,
 • współpraca z Urzędem Statystycznym i jednostkami gromadzącymi dane, w tym ich pozyskiwanie, na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi,
 • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym Łodzi dla oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb rozwojowych miasta,
 • udostępnianie informacji z różnych dziedzin osobom i instytucjom kierującym swoje zapytania do Biura,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w ramach swoich zadań,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi oraz uchwał Rady Miejskiej, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Kodeks Cywilny,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: zdrowie publiczne lub psychologia lub ekonomia lub zarządzanie,
 • ukończone szkolenia z tematyki dyplomacji,
 • ukończone szkolenia z tematyki planowania i zarządzania strategicznego,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka włoskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 70/DPr-BS.III/2/X/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 19 października 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-10-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1378
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO