Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Zastępca dyrektora ds. specjalistycznego oddziału o nazwie Narodowe Centrum Kultury Filmowej w instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi<<

2015-10-21


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko
zastępcy dyrektora ds. specjalistycznego oddziału o nazwie
Narodowe Centrum Kultury Filmowej
w instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi

Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. specjalistycznego oddziału o nazwie Narodowe Centrum Kultury Filmowej w instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Wymagane kwalifikacje:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie;
  2. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury;
  3. posiadanie wiedzy o kulturze filmowej;
  4. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych o randze międzynarodowej wsparte międzynarodowymi kontaktami;
  5. znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
  6. praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
  7. dobry stan zdrowia;
  8. niekaralność w zakresie określonym w punkcie II.

 2. Złożenie wniosku zawierającego:

  1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora;
  2. c.v. z fotografią i adresem do korespondencji elektronicznej;
  3. pisemne opracowanie koncepcji kierowania oddziałem o nazwie Narodowe Centrum Kultury Filmowej w instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi (do 10 stron A4);
  4. udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach w sferze zarządzania instytucją kultury (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
  5. odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
  6. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
  10. wyrażenie gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

 3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, lub składać – na adres jak wyżej, w terminie do 2 listopada 2015 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi). Wnioski przesłane albo złożone po tym terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.


 4. Z warunkami organizacyjno – finansowymi instytucji kultury EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, Łódź, tel. 42 233 50 55 lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638 43 73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.


 5. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.


 6. Wyłoniony kandydat po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Łodzi i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie powołany przez Prezydenta Miasta Łodzi na stanowisko zastępcy dyrektora ds. specjalistycznego oddziału o nazwie Narodowe Centrum Kultury Filmowej w instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi z dniem 1 stycznia 2016 r., tj. z dniem wejścia w życie uchwały Nr XVIII/408/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2015 r. z dnia 15 października 2015 r. poz. 3922.


 7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz (2015-10-21)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-10-21)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2015-10-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1733
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO