Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta<<

2015-11-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 76/DPr-ZK.I/2/XI/2015
Data publikacji ogłoszenia: 5 listopada 2015 roku
Termin składania ofert: 16 listopada 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • częsta praca poza siedzibą Wydziału,
 • prowadzenie samochodu służbowego,
 • narażenie na stres.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w ruchu ciągłym, według systemu grafikowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o zagrożeniach bezpieczeństwa i o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach infrastruktury krytycznej miasta,
 • ocena zdarzeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego oraz przekazywanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
 • praca w terenie – całodobowe monitorowanie, doraźne zabezpieczanie miejsc i zdarzeń niebezpiecznych:
  • koordynacja na miejscu zdarzenia pomocy osobom poszkodowanym (pożary, katastrofy naturalne i budowlane, zagrożenia chemiczne, radiacyjne itp.),
  • nadzorowanie ewakuacji ludności,
  • wizja lokalna i koordynacja działań zabezpieczających przy usuwaniu uszkodzeń infrastruktury miasta (drzewa, przewody, zbiorniki wodne, armatura drogowa),
 • koordynowanie działań służb, straży i inspekcji w sytuacjach szczególnych,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w tym przygotowywanie i przekazywanie raportów dobowych i doraźnych,
 • współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, aktów terroryzmu, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności w ramach obowiązków Centrum Dyspozycyjnego Miejskiego SWA:
  • zbieranie i opracowanie danych o skażeniach, zakażeniach napromieniowaniu i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności i środowiska, a także prowadzenie rozpoznania warunków atmosferycznych,
  • prognozowanie i określanie rzeczywistej sytuacji zagrożeń,
  • powiadamianie o zagrożeniach, ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności oraz opracowanie wniosków i propozycji dla Prezydenta Miasta Łodzi,
 • realizacja, w ramach obowiązków Centrum Zarządzania Kryzysowego, zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • realizacja zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta:
  • przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z wojewódzkich ogniw kierowania i natychmiastowe przekazywanie ich Prezydentowi,
  • szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej w mieście,
  • zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w mieście,
  • przekazywanie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi do osób podległych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami, spółdzielniami oraz jednostkami prywatnymi w zakresie pomocy i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców miasta:
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb uwag mieszkańców miasta dotyczących czystości i porządku,w mieście, informacji o bezdomnych, rannych i padłych zwierzętach w miejscach publicznych,
  • koordynacja działań służb, jednostek gminnych i innych jednostek usuwających skutki zdarzeń (ŁZUK, itp.),
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb zgłoszeń dotyczących szkód komunikacyjnych, udzielanie informacji o sposobach dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań firm usuwających skutki kolizji i wypadków drogowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących infrastruktury drogowej, koordynacja działań służb drogowych (znaki, wyrwy, sygnalizacja drogowa, tramwajowa, kolejowa),
  • przyjmowanie meldunków i zgłoszeń dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, powiadamianie i uruchamianie działań innych służb w zakresie skutków zdarzeń komunikacyjnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań służb w zakresie uszkodzeń oświetlenia ulicznego i sieci energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych telekomunikacyjnych, infrastruktury kolejowej i innych,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska szczególnie w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
 • udzielanie informacji (w ramach obowiązujących przepisów prawa) środkom masowego przekazu o istotnych zdarzeniach i ich skutkach oraz informowanie o przewidywanych zakłóceniach w funkcjonowaniu miasta,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum:
  • opracowanie raportów zmianowych,
  • opracowanie statystyki zdarzeń,
  • prowadzenie ewidencji rannych i padłych zwierząt,
  • prowadzenie ewidencji wejść z bronią do lasu,
  • prowadzenie ewidencji wyjazdów OSP,
 • opracowywanie raportu dobowego dla Prezydenta o zdarzeniach na terenie miasta:
  • przyjmowanie i przetwarzanie raportów od służb miejskich,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji z WSRM o osobach poszkodowanych w zdarzeniach nagłych na terenie miasta,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o zdarzeniach i stanie ilościowym w komunikacji miejskiej,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o awariach, szkodach i podejmowanych działaniach firm odpowiadających za zapatrzenia mieszkańców w podstawowe media,
 • opracowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zadań prowadzonych przez Centrum,
 • tworzenie i aktualizowanie komputerowych baz danych CZK:
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy sił i środków systemu zarządzania kryzysowego Arcus 2005, bieżąca aktualizacja danych,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy administracji, zarządców, dyżurnych i firm obsługujących nieruchomości i lokale,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do baz osobowych, sprzętowych i usługowych,
 • prowadzenie pojazdów będących w eksploatacji Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie dokumentacji pojazdów,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonych zadań, związanych z ustalonym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikających z zakresu stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie klęski żywiołowej, o ochronie przeciwpożarowej, o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, o Państwowej Straży Pożarnej, o Policji, o strażach gminnych, o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, o własności lokali, Prawo Spółdzielcze, Prawo budowlane, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, obowiązujące w CZK,
 • znajomość uchwał i zarządzeń w zakresie wykonywanych czynności,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość aplikacji biurowych,
 • umiejętność obsługi różnych systemów łączności,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopię prawa jazdy kategorii B,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: 76/DPr-ZK.I/2/XI/2015 należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 16 listopada 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-11-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2277
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO