Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2015-11-25


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale Realizacji Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 80/DGM-BIn.II/6/XI/2015
Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2015 roku
Termin składania ofert: 7 grudnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (dostarczanie dokumentów do innych komórek organizacyjnych UMŁ i innych podmiotów, delegacje służbowe, wizytacje budowy).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych orz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i koordynacją przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań zgodnie z procedurami i przepisami prawa,
 • uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z Ustawą o prawie zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w UMŁ,
 • dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów Wykonawców,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Biuro,
 • monitorowanie zmian prawnych oraz procesów gospodarczych i społecznych, mających wpływ na inwestycje prowadzone przez Biuro, jak i inne jednostki organizacyjne urzędu, w których Biuro współuczestniczy,
 • monitorowanie zmian i wytycznych (szczególnie UE) w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Biuro,
 • opracowanie projektów umów zawieranych przez Miasto z wykonawcami,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • prowadzenie akt spraw zgodnie z JRWA oraz ich archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w UMŁ,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z partnerami prywatnymi z zastosowaniem przepisów ustawy o PPP lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz monitorowanie zmian w niniejszych przepisach,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta,
 • opiniowanie projektów prawa miejscowego i krajowego,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych o przedsięwzięciach realizowanych przez Oddział,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków wymienionych powyżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności w ramach zadań Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera,
 • staż pracy: minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami w tym zakresie,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zagadnień z zakresu procesów inwestycyjnych oraz rewitalizacji,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sporządzania notatek, protokołów,
 • umiejętność przygotowywania projektów uchwał,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie ukończonych kursów/szkoleń w zakresie: zamówień publicznych, kosztorysowania, obsługi AUTOCADA, projektów współfinansowanych ze środków UE, partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy publicznej,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem pracy w budownictwie,
 • znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • znajomość programów do projektowania.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi)::
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: 80/DGM-BIn.II/6/XI/2015 należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 7 grudnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-11-25)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2015-11-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1061
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO