Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych Wydział Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji<<

2015-11-25


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Radca Prawny
w Zespole Radców Prawnych
Wydział Prawny
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 81/DOA-Pr.III/1/XI/2015
Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2015 roku
Termin składania ofert: 7 grudnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w warunkach silnego stresu,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych i opiniowanie takich projektów przygotowywanych przez pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ,
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ,
 • udział w negocjacjach wymagających wiedzy z zakresu prawa,
 • udział w spotkaniach, naradach i posiedzeniach w celu czuwania nad ich zgodnością z przepisami prawa oraz w celu udzielania na bieżąco porad prawnych,
 • informowanie pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ o zmieniających się przepisach prawa i tendencjach w orzecznictwie sądów,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo,
 • staż pracy: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem obsługi prawnej o zakresie adekwatnym do stanowiska, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach spornych,
 • znajomość przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego,
 • specjalistyczna znajomość przepisów prawa cywilnego lub prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • posiadanie czynnego prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym, w tym znajomość języka angielskiego prawniczego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, prawnicze bazy danych).

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie tytułu doktora o specjalności adekwatnej do stanowiska,
 • ukończone studia podyplomowe o kierunku adekwatnym do stanowiska,
 • posiadanie ukończonej aplikacji sądowej albo aplikacji ogólnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa,
 • znajomość innego języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym, pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstów prawnych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • oświadczenie kandydata, że posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem obsługi prawnej o zakresie adekwatnym do stanowiska, a także, oświadczenie, że posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach spornych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: 81/DOA-Pr.III/1/XI/2015 należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 7 grudnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-11-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 979
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO