Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju<<

2015-12-17


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 84/DAR-BAr.I/1/XII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 17 grudnia 2015 roku
Termin składania ofert: 28 grudnia 2015 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzące,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych ze współrealizacją z komórkami merytorycznymi UMŁ zadań wynikających ze „Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+”, szczególnie pkt III.8. „Edukacja z zakresu przestrzeni miejskiej – budowanie tożsamości na bazie dziedzictwa kulturowego”,
 • uzupełnianie i wspieranie działań dotyczących architektury i urbanistyki oraz estetyki przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej,
 • podejmowanie zadań, które nie są realizowane przez inne podmioty, a wiążą się z jakością przestrzeni miejskiej, rewitalizacją oraz rozpowszechnianiem wiedzy o architekturze i kształtowaniu przestrzennym miasta oraz jego tożsamości,
 • raportowanie działań i realizacji Strategii, Polityk i programów realizowanych i koordynowanych przez Oddział szczególnie w zakresie opracowań graficznych zebranych danych,
 • przygotowywanie konkursów, dotyczących przestrzeni miasta jako elementu budowania świadomości i tożsamości mieszkańców Łodzi, w zakresie uwarunkowań przestrzennych,
 • archiwizacja prowadzonych spraw,
 • udostępnianie informacji publicznej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o rewitalizacji, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, o dostępie do informacji publicznej,
 • wiedza z zakresu architektury i urbanistyki Łodzi,
 • wiedza z zakresu wyzwań i prądów myślowych dotyczących współczesnej urbanistyki,
 • znajomość Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • wiedza z zakresu kompozycji plastycznej oraz tworzenia materiałów informacyjnych,
 • znajomość rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi programu AutoCad,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w biurze architektonicznym lub/i urbanistycznym,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 • obsługa programu Photoshop, Corel,
 • obsługa programów opartych na systemie GIS,
 • obsługa programów do tworzenia wizualizacji.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: 84/DAR-BAr.I/1/XII/2015 należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 28 grudnia 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-12-17)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2015-12-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1203
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO