Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor ds. mecenatu kultury na Samodzielnym Stanowisku ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia <<

2015-12-22


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. mecenatu kultury
na Samodzielnym Stanowisku ds. Mecenatu Kultury
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 86/DKZ.Kul.VII/3/XII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 22 grudnia 2015 roku
Termin składania ofert: 4 stycznia 2016 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 102 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał, postanowień i innych aktów prawnych dotyczących spraw prowadzonych przez Samodzielne Stanowisko ds. Mecenatu Kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Łodzi,
 • wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+,
 • współpraca z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • opracowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem,
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali służących twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • przygotowanie corocznej uroczystej inauguracji sezonu kulturalnego w Łodzi,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawie przyznania dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury,
 • opracowanie szczegółowego wykazu zadań dla Wydziału oraz rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pełnieniem funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wydziale,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Wydziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: na stanowisko podinspektora staż pracy nie jest wymagany; na stanowisko inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy – niewymagane w przypadku stanowiska podinspektora,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 86/DKZ-Kul.VII/3/XII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 4 stycznia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Ewelina Kolasa


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-12-22)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2015-12-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1900
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO