Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji<<

2015-12-31

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Praw Jazdy
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 87/DOA-PJR.II/6/XII/2015
Data publikacji ogłoszenia: 31 grudnia 2015 roku
Termin składania ofert: 11 stycznia 2016 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Smugowa 26a i 30/32 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca z trudnym klientem.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości postępowań związanych z wydawaniem bądź odmową wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym oraz tramwajem lub przygotowanie w tych sprawach projektów wezwań, pism i rozstrzygnięć,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy lub przygotowanie do wydania,
 • wydawanie, przedłużanie, rozszerzanie lub przygotowanie do wydania, przedłużenia, rozszerzenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • generowanie, udostępnianie, aktualizowanie i archiwizowanie w systemie informatycznym profilu kandydata na kierowcę,
 • kierowanie lub przygotowanie do skierowania kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • przygotowanie projektów bądź wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, cofnięciu i przywracaniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wysyłanie lub przygotowanie do wysłania akt kierowców na żądanie organów administracji w terenie,
 • prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 • przesyłanie lub przygotowanie do przesłania do WORD dokumentów kandydatów na kierowców w celu przystąpienia do egzaminu państwowego,
 • współpraca z sądami, organami ścigania (Prokuratura, Policja), organami administracji publicznej, ośrodkami egzaminowania oraz organami zagranicznymi w sprawach realizowanych przez Oddział,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego w Wydziale Obsługi Administracyjnej, w tym: dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt oraz sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisku podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3 letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej,
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w związane z obsługą klienta,
 • ukończone szkolenie z MS Word,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość systemu informatycznego „KIEROWCA”,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego „KASA”,
 • ukończone szkolenie z zakresu wdrożenia i stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi) ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „87/DOA-PJR.II/6/XII/2015” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 11 stycznia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2015-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2015-12-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2415
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO