Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury<<

2016-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4865/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury.
 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. sztuki wizualne;
  2. sztuki projektowe;
  3. film;
  4. teatr;
  5. muzyka;
  6. taniec;
  7. literatura.
 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Miasta Łodzi.
 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Miasta Łodzi jako miejsca działań.
 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.
 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.
 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Miasta Łodzi.
 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
 10. Termin składania wniosków upływa 2 stycznia 2017 r.
 11. Stypendia mogą obejmować projekty prezentujące spuściznę Polskiej Awangardy, inspirowane nią lub wchodzące z nią w dialog. Przedsięwzięcia stawiające pytania o znaczenie awangardowego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych, których realizacja możliwa jest do włączenia w obchody w Łodzi Roku Awangardy.
 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.
 13. Wnioski należy składać w punkcie kancelaryjnym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie.
 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.
 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).
 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga
Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 638-43-73.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury
Informację opracował(a): Monika Ptasińska (2016-11-24)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-11-28)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-02-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2586
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO