Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Nabór wniosków o przyznanie w 2017 r. dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury<<

2017-03-09
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-02

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5442/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 marca 2017 r.

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2017 r. dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 1. Nagrody mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. twórczości artystycznej;
  2. upowszechniania kultury;
  3. ochrony kultury.
 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie:
  1. mających miejsce w poprzednim roku kalendarzowym osiągnięć o istotnym znaczeniu w powyższych dziedzinach;
  2. oceny całokształtu twórczości artystycznej lub działalności upowszechniania i ochrony kultury.
 3. Nagroda może być przyznana w szczególności za działalność, która w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta Łodzi, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta Łodzi w kraju i za granicą.
 4. Nagroda może być przyznawana niezależnie od innych wyróżnień i nagród finansowych pochodzących z innych źródeł.
 5. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi;
  2. instytucji kultury;
  3. szkół wyższych;
  4. organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury.
 6. Wnioski o przyznanie nagrody składa się raz w roku a termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 7. Wnioski składane są w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi. Wnioski powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie w 2017 r. dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie kultury”.
 8. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest dzień roboczy następujący po tej dacie.
 9. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1. dane o kandydacie do nagrody;
  2. informację, w jakiej dziedzinie ma być przyznana nagroda;
  3. opis działalności kandydata w dziedzinie twórczości artystycznej lub w dziedzinie upowszechniania kultury lub w dziedzinie ochrony kultury;
  4. uzasadnienie prezentujące kandydata, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
  5. pieczęć i podpis wnioskodawcy;
  6. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury do dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
  7. wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4 powinien dodatkowo zawierać nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
 10. W przypadku wnioskowania o przyznanie nagrody z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Łodzi, wniosek opisany w ust. 1 winien zostać przygotowany przez dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 11. Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.
 12. Złożone wnioski pod względem formalnym rozpatrywane są przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień. Brak uzupełnienia wniosku (w zakresie określonym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi) w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień, spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.
 14. Wnioski pozostawia się bez rozparzenia w przypadku:
  1. złożenia po terminie, określonym w ust. 7;
  2. wycofania przez wnioskodawcę;
  3. braków formalnych, których mimo wezwania, nie usunięto w terminie.
 15. Wnioski pod względem merytorycznym będą rozpatrywane przez Komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
 16. Ostateczną listę laureatów zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi.
 17. O wyniku rozpatrzenia wniosków kandydaci są powiadamiani w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 18. Obsługę organizacyjną Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zapewnia Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 19. Przyznanie nagród następuje jednorazowo w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie miasta Łodzi i w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi imion i nazwisk laureatów oraz krótkiej charakterystyki ich osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uwaga!
Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury można uzyskać w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerami telefonów 42 638 43 73 lub 42 638 43 92.

Pliki do pobrania:

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury >>>


Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO