Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację w 2017 r. „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”<<

2017-08-28
Ostatnia aktualizcja: 2017-09-19

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6763/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację w 2017 r. „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji badań diagnostycznych w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 103 (tel.0-42 638-47-34), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. określenie miejsc realizacji zadania;
   3. informacje dotyczące liczby personelu medycznego biorącego udział w realizacji zadania;
   4. proponowaną liczbę badań, którą oferent może wykonać w ramach zadania;
   5. oferowaną cenę badania jednej osoby w ramach zadania.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.
 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi w 2017 r. na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 70.000,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 2 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
  4. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
  5. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie miasta Łodzi).
  9. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Pliki do pobrania

Wyniki konkursu >>>


Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował(a): Marta Syguda (2017-08-25)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-08-28)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-09-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 504
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO