Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Kaczeńcowej bez numeru, Augustów bez numeru, 6 Sierpnia 26, Pabianickiej 156/158, Kilińskiego 141 i 141A, Ruchliwej 35 oraz Przędzalnianej 101 i 103<<

2017-09-07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Kaczeńcowej bez numeru, obr. B-41, dz. nr 17/13, pow. 5129 m2, KW LD1M/00123027/7.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt nieforemny, wydłużony, o szerokości ok. 30 m i długości ok. 200 m. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W północnej części nieruchomości zlokalizowany jest wjazd (kostka brukowa) oraz dwa ciągi piesze (płyta betonowa) prowadzące do sklepu sieciowego, położonego na działce sąsiedniej nr 16/3, obręb B-41 przy ulicy Wici 3. W kierunku południowym po drugiej stronie ul. Lnianej znajduje się park im. Stefana Żeromskiego. Nieruchomość pokryta jest ekstensywnie utrzymaną roślinnością trawiastą, w części południowej zadrzewieniem – częściowo spontanicznym, częściowo posadzonym z dominacją olszy; pionowy rzut koron około 10% powierzchni nieruchomości.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:

 1. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budynków
  i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010r. poz. 773);
 2. przyłącze gazu średniego ciśnienia DN 40PE zasilające nieruchomość przy ulicy Wici 3 (działka nr 16/3, obręb B-41) należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacji wszystkich Urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
 3. przyłącze kanalizacji sanitarnej D=0,15 m oraz przyłącze kanalizacji deszczowej
  D=0,30 m. Ww. przyłącza obsługują posesję przy ul. Wici 3 (działka nr 16/3, obręb B-41)
  i stanowią własność właściciela tej posesji. Dla ww. przyłączy należy zachować pasy ochronne, każdy po 2,5 m po obu stronach od osi przewodów, wolne od zabudowy
  i stałych naniesień;

W bezpośrednim sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości w ulicy Kaczeńcowej jest zlokalizowany miejski kanał sanitarny D=0,20 m, którego pas ochronny częściowo obejmuje tę nieruchomość; ww. kanał stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074.).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Kaczeńcowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być
wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 100 000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

 • Augustów bez numeru, obr. W-19, dz. nr 235 i 236 o łącznej pow. 4251 m2, KW LD1M/00051093/4.

Działka nr 235 jest niezabudowana i porośnięta ruderalną roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną. Na działce nr 236 znajduje się fragment drewnianego budynku gospodarczego; północna część ww. działki jest utwardzona płytami betonowymi. Część działki nr 236 o powierzchni 175 m2 jest wykorzystywana przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do wydania gruntu i usunięcia wzniesionego budynku w terminie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Augustów, w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania z ul. Wujaka. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.

Na działce nr 235 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. energetyczna linia kablowa nN oraz oświetlenie ulic należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. w granicy działki może przebiegać podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.;
 3. kanał sanitarny d=0,30 m, który znajduje się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o.; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na:
  1. prawie znoszenia istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej infrastruktury, prawie korzystania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. z nieruchomości obciążonej, w zakresie koniecznym do utrzymywania i eksploatacji kanału sanitarnego,
  2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron licząc od skrajnych krawędzi,
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
  4. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. do urządzenia i stref ochronnych na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi 255 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 4. kanał deszczowy d=0,60 m oraz fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, stanowiące własność Miasta Łodzi oraz znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału oraz przyłącza, których powierzchnia pasa ochronnego wynosi 332 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.

Na działce 236 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. energetyczna linia kablowa napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanał deszczowy d=0,80 m, stanowiący własność Miasta Łodzi oraz znajdujący się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 236 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości od strony działki nr 239 nie pokrywa się
z granicami geodezyjnymi. Granica sprzedawanej nieruchomości została naruszona przez ogrodzenie od strony działki nr 237. Przeprowadzenie korekty przebiegu ogrodzenia winno zostać dokonane przez nabywcę nieruchomości na własny koszt bez prawa roszczeń od sprzedającego. Jednocześnie korekta przebiegu ogrodzenia od strony działki nr 237 winna zostać uzgodniona z dzierżawcą działki. Dodatkowo część działki 236 została naruszona przez budynek zlokalizowany na działce nr 199/17.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXII/478/07 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej
i Augustów oraz torów PKP (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188). Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 236 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2PU – tereny produkcyjno-usługowe, zaś działka nr 235 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188 i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
 2. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych o średnicy d=0,60 m i d=0,80 m oraz fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, zwanych dalej "urządzeniami", opisanych w niniejszych warunkach przetargu,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzeń), licząc od ich krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 568 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzeń,
  4. prawie nieograniczonego dostępu Miasta Łodzi (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017r., 28.07.2017r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • 6 Sierpnia 26, obr. P-19, dz. nr: 226/4, 226/5, 226/6 i 230/3 o łącznej pow. 1005 m2, KW: LD1M/00114987/8 i LD1M/00085310/9.

Nieruchomości są zabudowane budynkami o charakterze mieszkaniowym
i mieszkaniowo-usługowym, aktualnie w złym stanie technicznym, częściowo przeznaczonymi do rozbiórki. Na działkach znajduje się sześć obiektów budowlanych, tj.:

 1. dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny (prawa oficyna) o powierzchni zabudowy 235 m2, niezamieszkały, przeznaczony do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny na podstawie zarządzenia Nr 2665/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
  28 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi;
 2. budynek frontowy z lewą oficyną, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany
  o powierzchni zabudowy 263 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 423 m2, nieużytkowany wymagający przeprowadzenia remontu;
 3. budynek gospodarczy w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, o powierzchni zabudowy 35 m2;
 4. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 12 m2 i 21 m2; budynek gospodarczy
  o powierzchni zabudowy 12 m2 znajduje się częściowo na działce nr 226/5 (6 m2) i na działce nr 230/2 (6 m2) przy ul. Gdańskiej 73 – budynek narusza granice sprzedawanej działki;
 5. budynek mieszkalny połączony z budynkiem lewej oficyny o powierzchni zabudowy
  75 m2.

Budynki zlokalizowane na działce nr 277/1 przy ul. 6 Sierpnia 24 na długości
ok. 14 m naruszają granicę działki nr 266/5 (w najszerszym miejscu na głębokość ok. 40 cm).

Dla budynków opisanych powyżej w pkt 1, 2 i 5 brak jest świadectwa energetycznego.

Dla budynków gospodarczych opisanych powyżej w pkt 3 i 4 nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015r.
poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948).

W posiadaniu Zarządu Lokali Miejskich jest następująca dokumentacja:

 1. książka obiektu budowlanego budynku mieszkalnego;
 2. aktualizacja orzeczenia o stanie technicznym budynku prawej oficyny przy
  6 Sierpnia 26 wraz z analizą opłacalności remontu z 1997 r.;
 3. pięcioletnie przeglądy sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki budynku mieszkalnego z lat 1999 i 2004;
 4. protokoły roczne przeglądów technicznych budynków z lat: 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014;
 5. protokół z pomiarów elektrycznych – 2014 r.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. 6 Sierpnia (działka nr 13/9 w obrębie P-19
o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg
i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.

Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe o 80 mm o długości L=10,19 m, znajdujące się w dzierżawie
  i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
 2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=5,00 m, znajdujące się w dzierżawie
  i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
 3. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące wewnątrz budynków, stanowiące własność Orange Polska S.A.;
 4. energetyczne złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź Miasto;
 5. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., dla którego strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu
  o treści zapewniającej służbom Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji, bieżącej eksploatacji oraz usuwania awarii.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci,
nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy
z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdujących się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Nieruchomości zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVI/936/16
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej -Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.

Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – określonego uchwałą Rady Miejskiej
w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.05.2017r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 • Pabianickiej 156/158, o G-24, dz. nr 129/1, pow. 2374 m2, KW LD1M/00094728/8.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym
i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 1. stanowiące własność Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź, energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nN;
 2. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., a eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,82 od wodociągu Ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek "dr". Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.

Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074.).

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dwa budynki mieszkalne (lewy front i lewa oficyna) oraz dwa budynki gospodarcze zostały przeznaczone do rozbiórki. Miasto prowadzi działania zmierzające do opracowania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego (lewy front) oraz obu budynków gospodarczych. Działania te nie dotyczą budynku mieszkalnego lewej oficyny, z uwagi na stwierdzone jego konstrukcyjne i funkcjonalne powiązanie z budynkiem dawnej karczmy (prace projektowe związane z remontem karczmy przez nabywcę powinny obejmować także rozbiórkę budynku mieszkalnego lewej oficyny). Uzyskana przez Miasto Łódź dokumentacja rozbiórkowa zostanie przekazana nabywcy nieruchomości.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo -usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 • Kilińskiego 141 i 141A, obr. S-7, dz. nr 96/5 i 96/3 o łącznej pow. 3062 m2, KW: LD1M/00006663/1 i LD1M/00121774/4.

Działka nr 96/5 posiada kształt foremny zbliżony do trapezu, jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym, murowanym i w postaci nieruchomości sąsiednich. Podwórko jest utwardzone betonem i płytami betonowymi. Część działki zagospodarowana jest w formie terenu zielonego. Ogrodzenie działki nr 95/1 położonej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 narusza granicę działki 96/5 na długości ok. 10 m i szerokości dochodzącej do ok. 80 cm. Znajdująca się uprzednio na działce 96/3 stacja energetyczna oświetlenia ulic została zlikwidowana i aktualnie na działce brak jest urządzeń energetycznych służących do oświetlenia ulic.

Działka nr 96/5 zabudowana jest budynkami:

 1. administracyjnym wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 453 m2 i powierzchni użytkowej 1111,91 m2; ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy w części parteru wykonane z płyty żelbetowej, pozostałe konstrukcji drewnianej, schody żelbetowe obłożone okładziną z lastrico; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajduje się 8 lokali użytkowych (w tym w stosunku do dwóch zostały wypowiedziane umowy najmu – od lipca lokale użytkowane są bez tytułu prawnego), pozostałe lokale wolne;
 2. handlowo-usługowym (od frontu) wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 165 m2 i powierzchni użytkowej 132,14 m2; ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, schody zewnętrzne betonowe; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajdują się 3 lokale użytkowe wolne; opisany budynek usytuowany jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „prządków lnu” wpisanego do gminnej ewidencji zabytków; budynek zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6157/VII/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. przeznaczony został do rozbiórki; Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej budynku i prowadzi postępowanie o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
 3. użytkowym wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 17 m2 i powierzchni użytkowej 13,23 m2; ściany nośne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej; stropodach o konstrukcji drewnianej kryty papą; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną; w budynku znajduje się 1 lokal użytkowy objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony;
 4. gospodarczym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 80 m2 i powierzchni użytkowej 48,40 m2; ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, znajdują się w nim 2 pomieszczenia, z których jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 10,22 m2 objęte jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony, natomiast drugie jest wykorzystywane (za zgodą ówczesnego AZK Łódź–Śródmieście) przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7);
 5. garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 45 m2 i powierzchni użytkowej 48,14 m2; wyposażony w instalację elektryczną; ściany zewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; w budynku znajdują się 3 pomieszczenia garażowe, w tym 2 objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony;
 6. szopa, z której korzystają właściciele lokalu znajdującego się w sąsiednim budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7).
 7. garażowym wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wyposażonym w instalację elektryczną, o powierzchni zabudowy 81 m2 i powierzchni użytkowej 70,63 m2;ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty płytami eternitowymi; w budynku znajdują się 3 garaże, w tym dwa garaże objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony i 1 lokal użytkowy;

Budynki opisane w pkt 1-6 nie posiadają świadectwa energetycznego;

Właściciel jednego garażu zlokalizowanego na działce nr 96/5 bezumownie korzysta z części przedmiotowej działki; ww. został poinformowany o konieczności usunięcia naniesienia w terminie 2 tygodni od dnia pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu oraz że jego nieusunięcie w tym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się (porzucenie rzeczy) i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).

Ponadto na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:

 • odcinek przyłącza wodociągowego o średnicy 63 mm, długość 8,0 m (całkowita długość przyłącza 17,90 m), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest wykupem tej infrastruktury przez właściciela gruntu; Prowadzone przez Miasto Łódź postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla wskazanego przyłącza na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej aktualnie zostało zawieszone. Do granicy działki nr 96/5 od strony ulicy Kilińskiego dobiega przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, długość 8,00 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • przyłącze gazu DN 90 PE niskiego ciśnienia należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi, oraz przyłącze gazu Dn 40 (ziemna wewnętrzna instalacja gazu), która nie jest eksploatowana przez Zakład; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomościach w granicach strefy kontrolowanej.
 • podziemna infrastruktura telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A. wykorzystywana do świadczenia usług dla zbywanych nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedniej.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);
 • czynne sieci ciepłownicze 2xDn80 mm, 2xDn50 mm oraz przyłącza ciepłownicze 2xDn32 mm do budynków przy al. Piłsudskiego 33 i ul. Kilińskiego 141, wykonane w technologii preizolowanej, należące do Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, dla której strefa ochronna wynosi 2,0 m od skraju rury preizolowanej; dla wymienionych sieci ustanowiona jest na rzecz Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna służebność przesyłu opisana w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00006663/1;
 • dwa złącza kablowe nN, linie kablowe nN oraz kable oświetlenia ulic, należące do
  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz wewnętrzna linia zasilająca, która nie jest na stanie majątku PGE Dystrybucja S.A.;

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Na zbywanych nieruchomościach znajdują się pojedynczo rosnące okazy drzew. Ich ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 - tereny osi usługowej W-Z.

Nieruchomości objęte są uchwałą Nr IX/180/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, płk. Jana Kilińskiego, Edwarda Abramowskiego, Henryka Sienkiewicza i Orlej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. rozbiórki frontowego budynku handlowo-usługowego, wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 165 m2 i powierzchni użytkowej 132,14 m2 , szczegółowo opisanego w niniejszych warunkach przetargu w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na działce nr 96/5, polegającej na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi, oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 96/1, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00062935/9; powierzchnię gruntu zajętą pod służebność określa się na 396 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszych warunków przetargu. Koszty wniosku o wpis do księgi wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego ponosi Kupujący;
 3. wskazania na sprzedawanej nieruchomości miejsca do składowania odpadów dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi, oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 96/1, w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości - a do tego czasu umożliwienia składowania odpadów w miejscu dotychczasowym;
 4. ustanowienia, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1, obręb S-7, objętej księga wieczystą nr LD1M/00062935/9) polegającej na znoszeniu składowania odpadów we wskazanym zgodnie z pkt 3 miejscu;
 5. wskazania na sprzedawanej nieruchomości 15 miejsc parkingowych dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi, oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 96/1, w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości – a do tego czasu zapewnienia tej samej liczby miejsc parkingowych dla ww. wspólnoty;
 6. ustanowienia, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1, obręb S-7, objętej księga wieczysta nr LD1M/00062935/9) polegającej na zapewnieniu im 15 miejsc parkingowych – wskazanych zgodnie z pkt 5;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
 8. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości po 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z któregokolwiek z obowiązków określonych w pkt 4 i 6;
 9. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 7 i 8 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 1, 4 i 6;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 7 i 8:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości
   – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
   – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, o której mowa powyżej wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 7 i 8, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych, o których mowa w pkt 7 i 8. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych, o których mowa w pkt 7 i 8. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 7 i 8 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji, w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: odcinka przyłącza wodociągowego o średnicy 63 mm, długość 8,0 m (całkowita długość przyłącza 17,90 m), przyłącza gazu DN 90 PE niskiego ciśnienia oraz przyłącza gazu Dn 40 (ziemna wewnętrzna instalacja gazu), czynnych sieci ciepłowniczych 2xDn80 mm, 2xDn50 mm oraz przyłączy ciepłowniczych 2xDn32 mm, szczegółowo opisanych w niniejszych warunkach przetargu, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 12. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 150 000 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 215 000 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 21 500 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż działki nr 96/5 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Zbycie działki nr 96/3 opodatkowane będzie podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik graficzny >>>

 • Ruchliwej 35, dz. nr 3/1, obr. G - 25 , pow. 2907 m2, KW LD1M/00143815/4.

Na nieruchomości znajdują się:

1) budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 121 m2, w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;

2) budynek gospodarczy (garażowo-warsztatowy) o powierzchni zabudowy 62 m2, w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;

3) pozostałości po budynkach gospodarczych, w tym fragmenty ścian, fundamentów, materiały budowlane pozostałe po dewastacji budynków i budowli, które również wymagają rozbiórki;

4) zniszczone ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych;

5) studnia;

6) zbiornik na nieczystości płynne z kręgów betonowych.

Naniesienia znajdujące się na nieruchomości ze względu na zły stan techniczny nie przedstawiają żadnej wartości.

Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, znajdują się telekomunikacyjne napowietrzne kable przyłączeniowe, stanowiące własność Orange Polska S.A.

Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Ruchliwej (działka nr 1/52, w obrębie G – 25 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”, częściowo wyłożona trylinką, częściowo
o charakterze ulicy gruntowej) na zasadzie urządzenia indywidualnych zjazdów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:19.05.2017r., 25.08.2017r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Przędzalnianej 101 i 103, obr. W-29, dz. nr 76, 84/1, 84/3 i 77/1, o łącznej pow. 1581 m2, KW: LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9 i LD1M/00189200/4.

Działka nr 76 zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym o konstrukcji stalowo -drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m2 oraz wiaty o powierzchni użytkowej
12 m2. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony. Działki nr 77/1, 84/1 i 84/3 są niezabudowane, porośnięte trawą
i pojedynczymi drzewami i krzewami. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płotami betonowymi z elementów prefabrykowanych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomość jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.

Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, która ograniczać będzie część działki nr 84/1 w pasie gruntu
  o szerokości 1 m i długości 21 m (w pasie tym utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej), polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do linii energetycznej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 2. czynne przyłącze gazowe dn 40 n/c wraz ze skrzynką gazomierzową stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Przędzalnianej 103 (działka nr 77/2); dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
 3. gazociąg dn 125 stal n/c i czynne przyłącze gazowe dn 110 PE n/c, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Łęczyckiej 22a (działka nr 84/4); strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacji wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomościach w granicach strefy kontrolowanej;
 4. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-32 wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju sieci ciepłowniczej; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 5. przyłącze wodociągowe o 40 mm o długości L=6,0 m, znajdujące się w dzierżawie
  i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego
  2,5 m z obu stron urządzenia;
 6. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, które nie znajduje się w dzierżawie
  i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W pobliżu działek nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 znajduje się sieć wodociągowa o 300 mm, długości l=448,15 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia – pas strefy ochronnej obejmuje działki nr: 76, 84/1 i 84/3 na długości l=51 m i szerokości 1,5 m wzdłuż urządzenia.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorem tej sieci.

Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew
i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może się odbywać się od strony ul. Przędzalnianej
(działka nr 42/17 o użytku „dr” i nieustalonym stanie prawnym), zjazdem na działkę nr 76 lub działkę nr 77/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.08.2017r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600 000 (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działek nr 84/1, 84/3 i 77/1. Zbycie działki nr 76 będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się
  ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 06 listopada 2017 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się
  o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
  zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu”
  i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
  zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu”
  i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – nieruchomości przy ul. Ruchliwej 35.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się
  do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.

Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 2. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia
  06 listopada 2017 r. do godziny 1500
  wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku
  do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych
  po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 6. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 7. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa
  w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie
  o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 11. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 12. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457)
  oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81,
 13. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-09-06)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-09-07)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-09-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1167
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO