Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Polarnej 7, Filareckiej 18/18a, Elbląskiej bez numeru, Demokratycznej 107, Kozielskiej 8, Juliusza 20, Józefowskiej bez numeru, Wiośnianej 4<<

2017-09-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Polarnej 7, obr. G-22 dz. nr 175/5, pow. 1169 m2, KW LD1M/00280894/3.

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, przy czym istniejące ogrodzenie od wschodniej strony nie jest zgodne z granicami działki. W bliskim sąsiedztwie znajduje się rzeka Jasień.

Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Polarnej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego sposobu zagospodarowania powinna odbywać się przez zjazd indywidualny z ulicy Polarnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Filareckiej 18/18a, obr. P-15, dz. nr 43/1 i 43/2, pow. 973 m2, KW LD1M/00040085/5

Na nieruchomości znajduje się wolnostojący, jednorodzinny budynek mieszkalny, wzniesiony w konstrukcji drewnianej w pierwszej połowie XX w., murowany budynek gospodarczy oraz wc. Budynki kwalifikują się do rozbiórki. Działki nr 43/1 i 43/2 są ogrodzone, przy czym istniejące ogrodzenia od strony działek nr 41 i 42 nie są zgodne z ich granicami. Budynek zlokalizowany na działce przyległej nr 45 nieznacznie narusza granicę działki nr 43/2. Na nieruchomości znajduje się niesprawna studnia kopana.

Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością urządzoną i ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Na nieruchomości zlokalizowane jest energetyczne przyłącze napowietrzne sieci nN do posesji nr 20 oraz energetyczne przyłącze napowietrzne sieci nN wraz ze słupem pod przyłączeniowym do posesji nr 18a, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Filareckiej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt, bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ulicy Filareckiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00040085/5 wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 0,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, wynikająca z nieopłacenia w terminie opłaty rocznej z tytułu pierwszego urządzenia wodociągu na ulicy Filareckiej. Wpisu dokonano na podstawie wniosku z dnia 28 maja 1971 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280 000  (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 

 • Elbląskiej bez numeru, dz. nr 116, obr. G-39, o pow. 806 m2, KW LD1M/00116966/9

Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt trójkąta prostokątnego. Teren jest zadarniony. Wzdłuż granicy nieruchomości od strony ul. Pabianickiej, znajdują się ekrany dźwiękochłonne, posadowione na skarpie wchodzącej w teren zbywanej nieruchomości. Od strony ul. Elbląskiej działka jest nieogrodzona, a w zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległej.

Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej znajdują się:

 1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN, zasilające nieruchomość przy ul. Elbląskiej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
 2. fragment miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiący połączenie przebudowanego rowu odwadniającego z kanałem deszczowym w ul. Elbląskiej, który pełni funkcję odbiornika spływów wód deszczowych w ul. Pabianickiej i nie może być zlikwidowany.

Z mapy zasadniczej wynika, że na nieruchomości znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna (przewód oraz studzienka).

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu użytkowania powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Elbląskiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania konieczne jest uzgodnienie nowego zjazdu na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Ze względu na obecność ekranów akustycznych oraz klasę techniczną ul. Pabianickiej, nie jest dopuszczalny zjazd z ul. Pabianickiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia, bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebności gruntowej/przesyłu), polegającej na:

 1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia przesyłowego – fragmentu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącego połączenie przebudowanego rowu odwadniającego z kanałem deszczowym w ul. Elbląskiej, który pełni funkcję odbiornika spływów wód deszczowych w ul. Pabianickiej i nie może być zlikwidowany;
 2. zachowaniu pasa ochronnego, wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m, licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu;
 3. prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku ich awarii, remontu lub modernizacji.

Nieruchomość władnącą stanowić będzie nieruchomość Miasta Łodzi, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00012182/0; służebność wykonywana będzie do działki nr 135/1 w obrębie G-39, przez którą przebiega dalszy odcinek infrastruktury. Całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 70 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg. stawki 23%.

 

 • Demokratycznej 107, obr. G-41, dz. nr 458/4, pow. 827 m2, KW LD1M/00047411/9

Na terenie działki znajdują się drzewa i krzewy oraz nie związane trwale z gruntem drewniana altana i drewniane wc, w złym stanie technicznym. Działka ma urządzony wjazd z ulicy Demokratycznej przez metalową bramę wjazdową.

Naniesienia roślinne i budowlane opisane powyżej oraz ogrodzenie znajdujące się od frontu i z tyłu nieruchomości zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę, który został poinformowany, że będzie mógł je usunąć w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca. W przypadku nieusunięcia we wskazanym terminie naniesień, stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.

Na terenie nieruchomości rosną drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Demokratycznej na zasadzie indywidualnego zjazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym : 11.08.2017r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 182 000 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Wadium wynosi: 36 400 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1820 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Kozielskiej 8, obr. G-27, dz. nr 670/2, pow. 976 m2, KW LD1M/00092085/4

Na nieruchomości znajduje się wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek mieszkalny w złym stanie technicznym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 82 m2. Działka jest częściowo ogrodzona przy czym istniejące ogrodzenia nie są zgodne z jej granicami ewidencyjnymi. Granicę działki częściowo narusza budynek w przeważającej części posadowiony na terenie działki nr 671/3. Na nieruchomości znajdują się pozostałości studni kopanej. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie rzeki Olechówki, w granicach zasięgu wody powodziowej o prawdopodobieństwie 1%.

Nieruchomość porośnięta jest roślinnością ogrodową, drzewami i krzewami owocowymi oraz innym zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Na nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

 1.  przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm wraz z nadbudowaną na nim studnią wodomierzową dla potrzeb zdroju podwórzowego, przyłącze to jest na majątku Miasta Łodzi;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm oraz odwodnienie punktu zlewowego ze studnią rewizyjną o średnicy 160 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 3.  energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Kozielskiej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym w bezpośrednim sąsiedztwie terenów MN.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 

 • Juliusza 20, obr. B-34 , dz. nr 45/2, pow. 710 m2, KW LD1M/00156895/2

 Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska Spółka Akcyjna. W granicy z działką numer 52/2 w południowo-zachodniej części znajdują się pozostałości budowli (wc). Zgodnie z mapą zasadniczą na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 45/5 znajduje się studzienka, od której odchodzi przewód kanalizacyjny znajdujący się na działce 45/2.

Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Juliusza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

W ulicy Juliusza znajduje się wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny po 3 m od osi, po obu stronach przewodu. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Józefowskiej bez numeru, obr. G–43, dz. nr 415/14, pow. 758 m2, KW LD1M/00032752/3.

 Nieruchomość jest niezabudowana. W otoczeniu nieruchomości znajduje się węzeł dwupoziomowy al. Władysława Bartoszewskiego i ul. Rzgowskiej. Teren nieruchomości jest odgrodzony od skrzyżowania dwupoziomowego oraz głównych ulic wysokim ekranem akustycznym. Południowa granica sprzedawanej nieruchomości naruszona jest przez część ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych działki sąsiedniej nr 416/4.

Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, może znajdować się napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.

W ulicy Józefowskiej znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej d=0,25 m oraz sieć wodociągowa Ø 150 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., których strefa ochronna rozciąga się na obszar 16 m2 zbywanej nieruchomości; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu dla w/w infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowiącej jej własność. Postępowanie w sprawie ustanowienia służebności prowadzone jest przez Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu użytkowania powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Józefowskiej – drogi gminnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 44 000 (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

 • Wiośnianej 4, obr. G–7, dz. nr 51/1, pow. 738 m2, KW LD1M/00118145/2.

 Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w 1939 roku w konstrukcji tradycyjnej drewniano-murowanej, o powierzchni użytkowej 99,61 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym, zakwalifikowany został do rozbiórki. Działka nr 51/1 nie jest ogrodzona. Ogrodzenia działek sąsiednich nr 44 i 52/1 naruszają granice działki. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest ogrodową roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się studnia.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W ulicy Wiośnianej zlokalizowana jest sieć energetyczna oraz wodociągowa.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wiośnianej bądź Choińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Obowiązujące studium odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję, nie odnosi się do poszczególnych nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym : 09.06.2017r. . 11.08.2017r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

 

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 października 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
  zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu”
  i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 października 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 4. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku
  do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 7. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
 1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
 2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
 1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
 2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
 3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
 4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81,.
 2. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania
Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (2017-09-06)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-09-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1284
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO