Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy ulicach: Kurczaki 65 i 67, Kurczaki bez numeru, Kolińskiego 29, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru <<

2017-09-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Kurczaki 65 i 67 oraz Kurczaki bez numeru, dz. nr:
  1. 309/3, obr. G-29, KW LD1M/00117832/8,
  2. 309/6, obr. G-29, KW LD1M/00123586/3,
  3. 309/5, obr. G-29, KW LD1M/00104920/8,
  4. 463/85, obr. G-28, KW LD1M/00123585/6
  o łącznej powierzchni 511 m2

  Nieruchomości stanowią jedną całość gospodarczą. Są ogrodzone po obrysie zewnętrznym, jednak ogrodzenie częściowo od strony zachodniej, od strony południowej i w narożniku północno wschodnim nie jest usytuowane w granicach nieruchomości. Działka 309/3 jest zabudowana parterowym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy 79,70 m2 i powierzchni użytkowej 69,67 m2 oraz budynkami gospodarczymi, które są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny został wybudowany w 1930 r. w technologii tradycyjnej, wyposażony w instalację elektryczną. Budynek gospodarczy znajdujący się w południowo zachodnim narożniku działki narusza granice nieruchomości. Dla budynku mieszkalnego brak jest świadectwa energetycznego.
  Na nieruchomościach zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN oraz linia kablowa SN stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. fragment przyłącza: wodociągowego o średnicy Ø 40/32mm i długości L=22,53m oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15m i długości L=22,50m wybudowane w 1996 r.; Przyłącza znajdują się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Przyłącza wodno-kanalizacyjne są przedmiotem umowy dzierżawy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W celu określenia warunków, w tym opłat, z tytułu korzystania z wyżej wymienionych przyłączy nabywca winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o.;
  3. zgodnie z mapą zasadniczą na terenie nieruchomości znajdują się podziemne linie energetyczne przebiegające od ul. Kurczaki do stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ich południowej granicy, hydrant i studzienka z przewodem kanalizacyjnym lokalnym.
  Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sternfelda. W przyszłości może zajść potrzeba poszerzenia pasa drogowego ul. Kurczaki do parametrów drogi klasy "Z". Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego; udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%), przy czym sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej numerem 309/3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 • Kolińskiego 29, obr. B-23, dz. nr 672/1, pow. 371 m2, KW LD1M/00067738/3.

  Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem usługowym, parterowym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 76,32 m2 – w złym stanie technicznym. Ocieplenie budynku oraz stopnie przy drzwiach w budynku naruszają granice działki drogowej (nr 668/2). Na budynku zainstalowane są lampy oświetleniowe. Część niezabudowana nieruchomości jest zadrzewiona (pionowy rzut koron ok. 80% powierzchni), która zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi stanowi teren zieleni pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne i osłonowe; winien on zachować dotychczasową funkcję i ogólną dostępność. Ochronę rosnących na nieruchomości drzew i krzewów oraz ewentualne ich usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595). Granice sprzedawanej nieruchomości naruszone zostały częściowo przez miejsca parkingowe urządzone w ulicy Radlińskiej (działka nr 809/2, obręb B-23) oraz przez chodnik działki sąsiedniej nr 809/17, obręb B-23, położonej przy ul. Kolińskiego 31 stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” i osób fizycznych. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
  1. na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN oraz linia oświetlenia ulic, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. dla nieruchomości zostało zrealizowane w 1991 r. przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm, od wodociągu Ø 150 mm w ul. Radlińskiej (działka nr 809/2); wymienione przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., obecnie nieużytkowane; ścieki z nieruchomości odprowadzane były do kanału ogólnospławnego D=0,30 m w ul. Kolińskiego – obecnie nieużytkowaną instalacją kanalizacyjną włączoną do instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ul. Kolińskiego 31;
  3. na nieruchomości może znajdować się infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej nieruchomości;
  4. w pobliżu nieruchomości (na działce nr 809/17, obręb B-23) znajduje się czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn65 mm do budynku przy ul. Kolińskiego 31 w technologii tradycyjnej kanałowej, którego strefa ochronna wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego.
  Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Radlińskiej przez nowo zaprojektowany zjazd na działkę nr 809/2, obręb B-23. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.05.2017r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 187 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 37 400 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 870 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B – 39, dz. nr 46/2 i 47/43 o łącznej powierzchni 1439 m2, KW LD1M/00142646/1 i LD1M/00132388/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana i porośnięta drzewami oraz krzewami. Na działce nr 46/2 znajduje się zasypana studnia. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37.
  Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia, eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla gazociągu oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzkiej, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomości jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016r., 09.12.2016r., 12.05.2017r., 30.06.2017r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – mała sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18 października 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Kolińskiego 29.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18 października 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (2017-09-22)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-09-22)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-09-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 849
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO