Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.<<

2017-09-26

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6932/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 września 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.

  1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519).
  2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
  3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595).
  4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
  5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
  6. Dotacja na wniosek wnioskodawcy może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych w przypadku zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku.
  7. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
  8. Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6932/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r., w terminie do dnia 31 października 2017 r., w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
  9. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2018 r.
  10. Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Informację opracował(a): Małgorzata Białkowska (2017-09-25)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-09-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 224
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO