Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Wyszukiwarka spraw<<

Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 201).

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy organu zgodnie z właściwością miejscową:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

UWAGA: od dnia 1 kwietnia 2017 r. opłatę skarbową od spraw załatwianych w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ należy wpłacać na wyżej wskazany rachunek bankowy.

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:
ul. Zachodnia 47, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Al. Schillera), Al. Piłsudskiego 100, Al. Politechniki 32 oraz w pozostałych oddziałach wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl : ul. Piotrkowska 83, ul. Piotrkowska 166/168, ul. Pabianickiej 245, ul. Wujaka 5, Al.Wyszyńskiego 29, Al.Piłsudskiego 6, ul. Pomorskiej 106.

Zwrot opłaty skarbowej:

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 3. gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna (stwierdzenie nadpłaty).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.
(formularz wniosku do pobrania)
Stroną w postępowaniu o zwrot / stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej jest podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej. Strona może działać przez pełnomocnika, jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej. Do wniosku pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:

 1. dane osobowe wnioskodawcy
  • gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL,
  • w przypadku osoby prawnej podać NIP,
 2. kwotę zwrotu,
 3. określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia(pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
 4. nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 5. informację dotyczącą formy zwrotu opłaty skarbowej tj. na rachunek bankowy wnioskodawcy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez wnioskodawcę (kwota zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszt przekazu pocztowego),
 6. załączniki:
  • oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku wskazać miejsce jego złożenia.
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej w sprawach z zakresu administracji publicznej i sądach w postępowaniu sądowym na terenie Miasta Łódź.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi:

 • po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty,
 • od złożenia pełnomocnictwa, prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sytuacji np. negatywnego rozpatrzenia wniosku, wycofania wniosku itp. Nie ma znaczenia wynik sprawy, w której zostało złożone pełnomocnictwo, musi jedynie istnieć sprawa z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.
Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia zasadności wnioskowanego zwrotu.

Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę. Od decyzji podatkowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 337, 338, 339, 340
telefon: +48 (42) 638-57-80
+48 (42) 638-57-77
+48 (42) 638-57-96
+48 (42) 638-53-30
+48 (42) 272-63-08

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Julia Bryś (2013-04-25)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-25)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1216567
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO