Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wyrejestrowanie pojazdu (stałe wycofanie z ruchu)
Informacje o sprawie:

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:


 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
  Uwaga
  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 7. wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „D” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Dokumenty:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Załączniki:

 1. zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 2. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 4. dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana (przy wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kasacji lub kradzieży pojazdu),
 5. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 6. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 7. dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdy wycofanego z obrotu, w przypadku o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy, albo kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy, poświadczoną przez organ ją wydający.
 8. UWAGA
  - warunkiem wyrejestrowania pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu ) jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, według odrębnych przepisów,
  -w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

 9. tablice rejestracyjne,
 10. dodatkowa tablica rejestracyjna (np. na bagażnik rowerowy), jeżeli była wydana,
 11. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub odpis z rejestru sądowego, nr REGON (dotyczy osób prawnych).

Opłaty:

 • 17,00 zł (opłata skarbowa) - pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 • 10,00 zł (opłata skarbowa) - decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2015.140 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j. t.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U.2002.44.419 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218722
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO