Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały

Najczęściej zadawane pytania >>>

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
Jeżeli macie Państwo pytania to zapraszamy do ich zadawania za pośrednictwem maila, bądź telefonicznie.

Sposób załatwiania:

 1. Przyjęcie zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 2. Wydanie, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały z urzędu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 2. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prany do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Inne informacje:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016, poz.23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 5. Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 6. Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 7. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Opłaty:

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę należy wpłacić na konto:
GETIN NOBLE Bank S. A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
z dopiskiem „opłata skarbowa”.
Wpłaty można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A., a także we wpłatomatach Getin Noble Banku S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, Sienkiewicza 5.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności
ul. Zachodnia 47
91-065 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44 - Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
adres e-mail: ewidencja@uml.lodz.pl

Sprawę prowadzi:

 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, okienko 1 i 2

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pok. 102

 3. ul. Krzemieniecka 2b
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 3-4

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pok. 005

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowiska 8-10

 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-04-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2796063
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO