Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Najczęściej zadawane pytania >>>

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu czasowego.
Jeżeli macie Państwo pytania to zapraszamy do ich zadawania za pośrednictwem maila, bądź telefonicznie.

Sposób załatwienia:

 1. Przyjęcie zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, na wniosek zgłaszającego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Do wglądu dokument tożsamości:
  1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3a niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  3. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 3a i 3 b przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – przedstawia dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Inne informacje:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016, poz.23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 4. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba czasowo zamieszkuje.
 5. Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 6. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Opłaty:

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w wysokości 17 zł.

Opłaty należy wpłacić na konto: GETIN NOBLE Bank S. A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z dopiskiem „opłata skarbowa”.
Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A., a także we wpłatomatach Getin Noble Banku S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, Sienkiewicza 5.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności
ul. Zachodnia 47
91-065 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44 - Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
adres e-mail: ewidencja@uml.lodz.pl

Sprawę prowadzi:

 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, pokój 220

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pokój 102

 3. ul. Krzemieniecka 2b
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 3-4

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój: 005

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowiska 8-10

 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-04-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3203753
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO