Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia, którego treścią może być potwierdzenie zgłoszenia prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej,
 • odmowa wydania zaświadczenia,
 • umorzenie postępowania,
 • pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych rzeczy, w krajowym transporcie drogowym, na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
 • wykaz pojazdów samochodowych,
 • kopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe) – dotyczy każdego zgłoszonego pojazdu (oryginał do wglądu);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem np. umowa użyczenia, umowa najmu, umowa leasingowa (oryginał do wglądu);
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki – wymagania w stosunku do kierowców określone w przepisach i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,
 • pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

Opłata skarbowa:

17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata za wydanie zaświadczenia:

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 r. z późn. zm.),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Licencji i Zezwoleń
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pokój: 217
telefon: +48 (42) 638-50-62, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83, +48 (42) 638-52-56, +48 (42) 638-55-30

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-08-27)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (2017-06-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2793718
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO