Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Profil kandydata na kierowcę

Informacja

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy (wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę) rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.45, a we wtorek do godziny 16.45.

Warunkiem złożenia wniosku jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „P” lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga

1. Warunkiem realizacji wniosku jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem przed przystąpieniem do szkolenia, składa organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kandydata na kierowcę.

Profil kandydata na kierowcę generuje się także w przypadkach:

 • osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 • osoby ubiegającej się o :
  1. przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
  2. zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok,
 • osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia,
 • osoby, która nie uzyskała pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a jej dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji właściwego organu.

Przyjmowanie wniosków – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E i pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 4. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)),
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej),
 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy (o ile dotyczy),
 6. dokument tożsamości do wglądu,
Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku;
 • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 • zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Odbiór profilu kandydata na kierowcę, który nie został wygenerowany w dniu złożenia wniosku bądź wygenerowany został w innym organie i przekazany celem jego odbioru w UMŁ, odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 - stanowiska do bezpośredniej obsługi - I piętro.

Warunkiem odbioru jest:
1.1 pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „T” ” najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.55, a we wtorek do godziny 16.55 lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin odbioru dokumentu za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
1.2 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.3 Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.
1.4 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
1.5 Okazanie dokumentu tożsamości.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

 1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
  • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
 2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
 3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
 4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.”;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E – dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
19 lat
 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D - dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat
 • dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E
 • dla tramwaju
 • dla kolejki turystycznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E –dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E- dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km
23 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

24 lata
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2017-03-08)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2017-03-08)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-07-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219939
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO