Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Informacja

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.35, a we wtorek do godziny 16.35.

Warunkiem złożenia wniosku jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „Z” lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga

  1. Warunkiem realizacji wniosku jest:
  1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
  1.2 Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.
  1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
  W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na wniosek organu właściwego dłużnika występuje do właściwego ze względu na adres zamieszkania Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Warunkiem zwrotu prawa jazdy jest ustanie przyczyny zatrzymania tzn. nadesłanie przez organ właściwy dłużnika wniosku stanowiącego podstawę uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie urzędnik dokonuje zwrotu prawa jazdy.

Przyjmowanie wniosków – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi I piętro.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zwrot prawa jazdy.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz gdy dłużnik alimentacyjny przez ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Zwrot prawa jazdy następuje po okazaniu dokumentu tożsamości.

Uwaga- kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2017-05-22)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-22)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219906
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO