Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Informacja

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.50, a we wtorek do godziny 16.50.

Warunkiem złożenia wniosku jest;

1.1 pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „W” lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
1.2 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.3 Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.
1.4 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.

Przyjmowanie wniosków – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Odbiór zezwolenia następuje w sposób określony we wniosku o jego wydanie.

Wymagane dokumenty:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

Obowiązek przedstawienia kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
W stosunku do tych osób, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie kopii zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) t.j. gminę , potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:

 1. Wniosek o przedłużenie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie 2 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

 • skarbowa 17 zł (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru zezwolenia, opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

 • Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

 • za wydanie zezwolenia 50 zł
 • ewidencyjna 0,50 zł (od dnia 4 czerwca 2018 r.)


 • Opłatę za wydanie zezwolenia można wnieść:
 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:
  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2017 r. poz. 140 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
 1. ukończyła 21 lat,
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3. uzyskała orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
 1. A1, A2 i A,
 2. B1, B i B+E,
 3. C1, C1+E, C, C+E,
 4. D1, D1+E, D i D+E.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia w terminie 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Odbiór zezwolenia odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

Warunkiem odbioru jest:
1.1 pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „T” najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.55, a we wtorek do godziny 16.55 lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin odbioru dokumentu za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
1.2 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.3 Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.
1.4 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
1.5 Okazanie dokumentu tożsamości.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2017-05-22)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-22)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219908
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO