Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „A” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,
  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.
  W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację.

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu (np. rachunek, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)
  UWAGA
  Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu. W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej.
  W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 3. karta pojazdu jeżeli była wydana (dotyczy pojazdu, który nie został jeszcze zarejestrowany za granicą) a w przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego,
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów.
  UWAGA
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wystawionym przez organ państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i terminie jego ważności, nie jest wymagane posiadane zaświadczenia. Warunek! Pojazd nie może być wyrejestrowany w państwie z którego był sprowadzony.
  Wyjątki: przeprowadza się okresowe badanie techniczne dla pojazdów sprowadzonych z w/w państw w przypadku pojazdu przystosowanego jako:
  • taksówka osobowa,
  • pojazdu uprzywilejowanego,
  • pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu np. z instalacją gazową,
  • pojazdu przystosowanego do ruchu lewostronnego.
 5. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę.
  W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy. W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
 6. dowód osobisty
 7. (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty ogółem:

 • samochód osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik samochodowy - 256 zł.,
 • motocykl, pojazd samochodowy inny – 197 zł.,
 • motorower – 111,50 zł.,
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł.
 1. skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa),
 2. dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 3. komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł,
 4. nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł,
 5. karta pojazdu 75,00 zł,
 6. pozwolenie czasowe 13,50 zł,
 7. tablice rejestracyjne:
  • samochodowe 80,00 zł,
  • motocyklowe 40,00 zł,
  • motorowerowe 30,00 zł,
  • indywidualne 1000,00 zł,
  • zabytkowe:
   • samochodowe 100,00 zł,
   • motocyklowe 50,00 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie:
 1. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
 2. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
 3. karty pojazdu – 0,50 zł,
 4. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
 5. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł.

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. O recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2016.803 j.t.),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t. z póżn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz.U.2016.689),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra T Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 • Tłumaczenie nie dotyczy kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, odpowiadających kodom wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.

Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-09-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218713
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO