Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne badanie techniczne

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „D” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,
  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.
  W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z określonym terminem następnego badania w przypadku jego braku w dowodzie rej.,
 • dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON /dotyczy osób prawnych/,
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu,
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika (jeśli nie załączono oświadczenia jednego ze współwłaścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli),
 • oświadczenie jednego ze współwłaścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeśli nie załączono pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku (wydanie pozwolenia czasowego) lub 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty ogółem:

 • 73,50zł jeżeli upłynął termin badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym i do wniosku zostało załączone zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
 • 54,50zł jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest ważne badanie techniczne lub nie jest pobierane pozwolenie czasowe;
 • skarbowa od pełnomocnictwa 17,00 zł,
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 • pozwolenie czasowe (art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy) 18,50 zł.
Opłata ewidencyjna za wydanie:
 • dowodu rejestracyjnego 0,50zł,
 • pozwolenia czasowego 0,50zł.

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681).

Informacje dodatkowe:

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela pojazdu o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu:

 1. przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, a jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydaje to pozwolenie;
 2. zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie upłynął termin następnego badania technicznego, chyba że właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, wówczas organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 3. zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;
 4. zamieszcza termin następnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli termin ten nie upłynął, albo na podstawie przedstawionego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten upłynął;
 5. przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, o którym mowa w pkt 2, jeżeli został zwrócony właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli. W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnik powinien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administarcji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-09-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218708
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO