Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia składany w postaci elektronicznej dotyczy w szczególności następujących spraw:

 1. potwierdzenia kwalifikacji
 2. przywrócenia cofniętego pozwolenia na kierowanie tramwajem
 3. przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
 4. wydania międzynarodowego prawa jazdy
 5. wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem
 6. wydania prawa jazdy
 7. wydania wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem
 8. wydania wtórnika prawa jazdy
 9. zwrotu zatrzymanego pozwolenia na kierowanie tramwajem
 10. zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami niezbędne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczonej pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Najważniejsze informacje dotyczące składanego wniosku elektronicznego:

 1. Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilkuetapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.
 2. Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
 3. Zalecane parametry dla zdjęcia:

  • plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
  • przestrzeń barw: sRGB
  • głębia kolorów: 24 bity
  • rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
  • rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
  • kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

  Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

  • skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
  • przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości).
  • rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
  • kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

  Zalecane parametry dla pozostałych załączników:

  • skan w formacie JPEG.
  • rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
  • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100.

  Załącznik w formacie PDF

  • rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF

 4. Do elektronicznego wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231) , wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo wymienione przy opisach poszczególnych spraw realizowanych przez Oddział Praw Jazdy.
 5. Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
  2. oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane.
   Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 6. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Składa się na nią opłata za wydanie dokumentu - 100 zł oraz opłata ewidencyjna - 0,50 zł.

Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),
 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:
  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:
  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.702),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z 2002 r. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2017-05-22)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-22)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219928
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO