Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu (ramie) oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Departamentu Obsługi i Administracji UMŁ w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00–16.00, we wtorki 9.00–17.00.

Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania w sekretariacie wydziału pok. B.5 I piętro lub na wyznaczonym danego dnia stanowisku bieżącej obsługi.

Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

 1. zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
 2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej;
 3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
Okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7 powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym; opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.

Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą", w przypadku:

 1. braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
 2. utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określania cech identyfikacyjnych pojazdu.

Dokumenty:

Właściciel pojazdu składa wniosek w sekretariacie Wydziału - pok. B.5, I piętro lub na wyznaczonym danego dnia stanowisku bezpośredniej obsługi.

Załączniki:

 1. pisemny wniosek o skierowanie na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. (termin załatwiania sprawy do 7 dni)
 2. dokument (dokumenty) potwierdzający konieczność nadania cech identyfikacyjnych lub wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej,,
 3. dowód osobisty, w stosunku do osób prawnych - wypis z rejestru handlowego (sądowego) i numer REGON
 4. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.

UWAGA

W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna załączyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Opłaty:

 • 17,00 zł (opłata skarbowa) - pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 • 10 zł (opłata skarbowa) - decyzja o skierowaniu na nadanie cech identyfikacyjnych lub wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu
.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-29)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218725
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO