Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców

Najczęściej zadawane pytania >>>

Sposób załatwiania:

 1. Przyjęcie zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”:
  • w postaci papierowej,
  • w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

  Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>>


 2. Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, na wniosek osoby zgłaszającej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”.
 2. Do wglądu, w przypadku obywatela RP, dowód osobisty lub paszport.
 3. Do wglądu, w przypadku cudzoziemca:
  • obywatela Unii Europejskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  • członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu,
  • niebędącego obywatelem UE, wizę lub inny ważny dokument pobytu.

Inne informacje:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016, poz.23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego.
 4. Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 5. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 6. Wymeldować się można z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego, w organie gminy właściwym dla nowego miejsca pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Opłaty:

Czynność wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa
za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego w wysokości 17 zł.

Opłaty należy wpłacić na konto:
GETIN NOBLE Bank S. A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z dopiskiem „opłata skarbowa”.
Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A., a także we wpłatomatach Getin Noble Banku S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100 i Sienkiewicza 5.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności
ul. Zachodnia 47
91-065 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44 - Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
adres e-mail: ewidencja@uml.lodz.pl

Sprawę prowadzi:

 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, okienko 1 i 2

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pok. 102

 3. ul. Krzemieniecka 2b
  94-030 Łódź
  parter, stanowisko 3-4

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój 005

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowisko 8-10

 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-04-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2811735
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO