Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Rejestracja sprowadzonych z zagranicy pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „A” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Dokumenty:

Wniosek o rejestrację.

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu (np. rachunek, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)
  UWAGA
  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu.
  W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
  - dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany.

  W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej.
  W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

  UWAGA
  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie.
 3. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności lub zespołu pojazdu, określająca datę i numer dokumentu, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej).
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów.
  UWAGA
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wystawionym przez organ państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i terminie jego ważności, nie jest wymagane posiadane zaświadczenia. Warunek! Pojazd nie może być wyrejestrowany w państwie z którego był sprowadzony.
  Wyjątki: przeprowadza się okresowe badanie techniczne dla pojazdów sprowadzonych z w/w państw w przypadku pojazdu przystosowanego jako:
  • taksówka osobowa,
  • pojazdu uprzywilejowanego,
  • pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu np. z instalacją gazową
  • pojazdu przystosowanego do ruchu lewostronnego
 5. badanie techniczne dodatkowe w przypadku braku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu sprowadzonego z zagranicy, parametrów niezbędnych do zamieszczenia w dowodzie obowiązującym na terenie RP.
 6. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę o konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony lub o sprowadzeniu bez tablic rejestracyjnych.
  W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy.
  W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
 7. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty lub zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,, jeżeli samochód osobowy lub inny pojazd „samochodowy inny” (podrodzaj czterokołowiec lub czterokołowiec inny) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
  W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o których mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

  UWAGA
  Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 8. UWAGA
  W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł.) tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.

 9. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).
  UWAGA
  W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
  W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo

  W przypadku zgłoszenia do powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawna lub fizyczną podmiotowi polskiemu jego właściciel dołącza do wniosku:

  • dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu jego właściciel dołącza do wniosku,
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane lub dowód rejestracyjny z informacja potwierdzającą wykonanie oraz termin następnego badania technicznego,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  • dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON /dotyczy osób prawnych/,

Opłaty ogółem:

 • samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe - 256zł;
 • motocykle, pojazdy samochodowe inne - 197zł;
 • przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze - 121,50zł;
 • motorowery - 111,50zł;
 1. skarbowa od pełnomocnictwa 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 2. dowód rejestracyjny 54,00 zł
 3. komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
 4. nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł
 5. karta pojazdu 75,00 zł,
 6. pozwolenie czasowe 13,50 zł
 7. tablice rejestracyjne:
  • samochodowe 80,00 zł
  • motocyklowe 40,00 zł
  • motorowerowe 30,00 zł
  • indywidualne 1000,00 zł
  • zabytkowe:
   samochodowe 100,00 zł
   motocyklowe 50,00 zł

* ewidencyjna za wydanie:
 1. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
 2. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
 3. karty pojazdu – 0,50 zł,
 4. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
 5. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2016.803),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (, (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 j.t. z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz.U.2016.689),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2015-01-20)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-01-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218728
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO