Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu (tablice tymczasowe i pozwolenia czasowe)
Informacje o sprawie:

Rejestracja czasowa dokonywana jest na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
 • przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy pojazdu.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
W przypadku gdy wniosek składa jednostka upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostka badawcza producenta pojazdu jego wyposażenia lub części w celu umożliwienia dokonania odpowiednich badań czasowej rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
W przypadku czasowej rejestracji w celu umożliwienia przeprowadzenie badania technicznego pojazdu lub jego naprawy organ rejestrujący przyjmuje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tablice rejestracyjne w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „B” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówieniu wizyty przez Internet.

Dokumenty:

wniosek o rejestrację czasową pojazdu,

Załączniki:

 • dowód własności pojazdu /np. umowa kupna – sprzedaży/,
  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
  W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

 • dowód rejestracyjny,
  W przypadku gdy dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z kraju państwa członkowskiego UE składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej .
  W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
  W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu dokumentu (jeżeli rejestracja jest dokonywana w tym samym organie rejestrującym) lub przedstawia zaświadczenie wydane przez poprzedni organ rejestrujący potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.

 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę, o konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony lub o sprowadzeniu bez tablic rejestracyjnych.
  W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy
  W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana, a w przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego
 • dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON /dotyczy osób prawnych/,.

 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności lub zespołu pojazdu, określająca datę i numer dokumentu, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej) lub

 • dokument z Urzędu Celnego potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy tylko samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t.) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

  W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu (dotyczy pojazdów zarejestrowanych),

 • dodatkowa tablica rejestracyjna jeżeli była wydana.

UWAGA

W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących uchylenia obowiązku załączania do wniosku o rejestrację dowodu opłaty recyklingowej (500 zł.) tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe przepisy związane z tą opłatą.

Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

UWAGA

W przypadku działania przez pełnomocnika osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

UWAGA

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony(nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie).

OPŁATY ogółem:

 • samochody osobowe, ciężarowe,autobusy, ciągniki samochodowe – 62 zł.,
 • motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze, pojazdy samochodowe inne – 37,75 zł.,
 • przyczepy, naczepy – 41,25 zł
 • skarbowa od pełnomocnictwa 17,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - samochód 12,50 zł
 • znak legalizacyjny – motocykl/motorower/przyczepa 6,25 zł
 • pozwolenie czasowe 18,50 zł
 • tablice rejestracyjne /tymczasowe/:
  • samochodowe 30,00 zł
  • motocyklowe 12,00 zł
  • motorowerowe 12,00 zł
  • przyczepy 15,00 zł

UWAGA

Przy wydaniu tablic rejestracyjnych tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę opłata za tablice tymczasowe wynosi odpowiednio:

 • samochodowe 80,00 zł
 • motocyklowe 40,00 zł
 • motorowerowe 30,00 zł
 • przyczepy 40,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • pozwolenia czasowego 0,50 zł,
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej(ych) 0,50 zł,

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 .t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2016.803),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2006.59.421).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2015-01-20)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-01-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218716
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO